Uvjeti korištenja usluge SMS roaming cjenik


1. Krajnji korisnik (dalje u tekstu: Tomato korisnik) prihvaća uvjete korištenja usluge SMS roaming cjenik utvrđene ovim Uvjetima korištenja.

2. Tomato korisnik koji uključi ili ima uključen neki od pretplatničkih ili prepaid govornih modela, prema Članku 14. i Članku 15. Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13 lipnja 2012. Godine, primiti će, pri spajanju na mrežu stranog operatera, SMS poruku sa informacijama o cijenama koje se primjenjuju preko te mreže.

3. Ukoliko se Tomato korisnik unutar trideset (30) dana više puta prijavi u istu gostujuću mrežu u inozemstvu, operator nije obvezan ponovo obavještavati Tomato korisnika putem SMS poruke.

4. Tomato korisnici će prilikom spajanja na mobilnu mrežu u inozemstvu, unutar 24 sata od spajanja, primiti SMS poruku u kojoj će biti naznačene cijene koje sadrži njihov tarifni model (odlaznih i dolaznih pozivi, SMS, MMS i prijenos podataka), besplatni broj Tomato službe za korisnike te besplatni broj Hitne službe posjećene zemlje. Cijene navedene u SMS-u će biti informativnog iznosa te ne mogu biti temelj za obračun usluge.

5. Naznačena cijena odlaznih poziva, koju korisnik primi u SMS poruci, odnosi se samo na odlazne pozive iz mreže (koja je naznačena u SMS poruci) prema Hrvatskoj ili operateru unutar zemlje EEA zone.

6. Informacije poslane Tomato korisniku unutar usluge SMS roaming cjenik su u SMS poruci izražene sa uključenim PDV-om.

7. Tomato korisniku je, na njegov zahtjev, omogućeno isključenje primanja informativnih SMS poruka. Isključenje SMS roaming cjenika moguće je ostvariti pozivom ili službenim e-mail/fax zahtjevom na Službu za korisnike te zahtjevom na prodajnom mjestu. Usluga će biti isključena u roku od 24h od zaprimanja zahtjeva o isključenju.

8. Vipnet d.o.o. će o svakoj promjeni usluge SMS roaming cjenik obavijestiti Tomato korisnike na prikladan način sukladno važećim propisima.

9. Na sve međusobne odnose između Vipneta i Tomato korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Uvjetima korištenja primjenjivat će se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o.

10. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će Tomato korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.
Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.10.2013. godine.