Uvjeti korištenja Tomato usluge za korisnike bonova

 

1. Predmet ovih uvjeta korištenja je usluga Tomato koja se obavlja putem Tomato bonova. Tomato je vrsta usluge GSM telefonije koja se obavlja pomoću Tomato kartice, Tomato bona i Tomato korisničkog računa. Tomato kartica je SIM kartica koja omogućuje korištenje mobilnog telefona uz plaćanje telefonskih usluga unaprijed i bez obveze plaćanja osnovnog iznosa mjesečne naknade. Tomato korisnički račun predstavlja novčani iznos raspoloživ za obavljanje razgovora, a nadoplaćuje se i obnavlja Tomato bonom. Tomato uslugu pruža VIPnet d.o.o. (u daljnjem tekstu: Pružatelj usluga).

2. Tomato kartica aktivira se prilikom prvog poziva. Svaki novi Tomato korisnički račun raspolaže određenim početnim iznosom. Daljnje obnavljanje Tomato računa putem Tomato bona moguće je na 2 načina:

a. utipkavanjem kombinacije *103*14-znamenkasti kôd# te tipke za pozivanje b. besplatnim pozivom na broj 092 99 88 000 slijedeći glasovne upute.

3. Iznos na Tomato korisničkom računu može se iskoristiti unutar roka uporabe Tomato računa, koji iznosi 90 dana za bonove od 22 kn i 55 kn, 120 dana za bon od 110 kn, te 180 dana za bon od 220, a sve dok na Tomato korisničkom računu postoji iznos dovoljan za obavljanje razgovora i korištenje drugih usluga unutar GSM mreže. Ukoliko novčani iznos na Tomato korisničkom računu nije dostatan za obavljanje odlaznih poziva i drugih usluga, korisnik Tomato usluge moći će primati pozive i SMS poruke i tijekom razdoblja koje preostaje do isteka Tomato računa. Za korisnike Tomato bonova uvodi se od 12.7.2014. Naknada za korištenje mreže. Naknada iznosi 10% na postojeće vrijednosti bonova. Primjerice, dosadašnji bon od 50 kuna korisnik će od 12.7.2014. plaćati 55 kuna (50 kn na računu, a 5 kuna naknada). Neovisno o preostalom iznosu na Tomato korisničkom računu, rok uporabe Tomato računa računa se od dana posljednjeg obnavljanja Tomato računa putem Tomato bona. Maksimalan iznos koji korisnik u određenom trenutku može imati na računu je 2000 kn.

Iznos koji je preostao na Tomato računu nakon isteka ovih rokova blokiran je do sljedećeg obnavljanja Tomato računa putem Tomato bona. Za vrijeme roka uporabe Tomato računa može ga se u svako vrijeme i prema potrebi ponovo obnoviti kupovinom novog Tomato bona i njegovim aktiviranjem na način opisan pod točkom 2.

Iznos na Tomato računu umanjuje se automatski za cijenu svih obavljenih razgovora i Tomato usluga sukladno cijeni utvrđenoj cjenikom koji je na snazi u vrijeme korištenja usluga.

Svakim daljnjim obnavljanjem Tomato računa, putem Tomato bona, rok uporabe Tomato računa počinje ispočetka od trenutka posljednjeg obnavljanja. Broj preostalih dana iz prethodnog roka uporabe Tomato računa neće se pribrojati. Postojeći iznos na Tomato računu bit će uvećan za iznos Tomato bona kojim je obnovljen Tomato račun. Stoga je potrebno da se nakon obnavljanja Tomato računa putem Tomato bona novo obnavljanje izvrši unutar broja dana određenih trajanjem Tomato bona.

Ukoliko je rok uporabe po izvršenom obnavljanju Tomato računa putem Tomato bona kraći od roka utvrđenog prethodnim obnavljanjem Tomato računa (npr. kada se Tomato račun koji je bio obnovljen bonom od 110 kn u roku kraćem od 120 dana obnovi bonom od 55 kn), valjanim se smatra duži rok, odnosno rok prethodnog ili prvog obnavljanja Tomato korisničkog računa.

4. Istekom roka uporabe Tomato računa korisnik može u naknadnom roku od 270 dana novim Tomato bonom obnoviti Tomato račun. Novi iznos Tomato bona bit će pridodan već postojećem iznosu koji nije iskorišten unutar roka uporabe Tomato računa. Tijekom 270 dana od isteka roka uporabe Tomato računa korisnik Tomato usluge moći će primati pozive i SMS poruke. Nakon toga, odnosno ukupno 270 dana od isteka Tomato računa, isti se deaktivira. U tom slučaju eventualni preostali iznos na Tomato računu bit će izgubljen. Tarife, posebne usluge unutar tarifa, kao i određene posebne Tomato usluge, pružatelj usluge može mijenjati ili ukinuti uz prethodnu jednomjesečnu obavijest korisnicima koja će biti učinjena na uobičajen i dostupan način.

5. Podatke navedene u Tomato pristupnici, koje korisnik Vipnetu dostavi zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom, Vipnet će čuvati u tajnosti, te će ih koristiti samo za potrebe vlastitih evidencija. Za točnost dostavljenih podataka odgovoran je korisnik, a u slučaju neispravno ispunjene pristupnice Vipnet zadržava pravo pristupnicu proglasiti nevažećom. Po jednom OIB-u može biti prijavljen neograničen broj Tomato brojeva. Pogodnost za valjanu prijavu podataka mogu ostvariti samo prva tri prijavljena Tomato broja po OIB-u.

Korisnik koji radi prijenos broja s druge mreže u Tomato kao i Vip korisnik koji zatraži uključenje Tomato usluge smatrat će se prijavljenim Tomato korisnikom s osobnim podacima sa Zahtjeva za uključenjem Tomato usluge uz zadržavanje postojećeg broja. U slučaju promjene osobnih podataka, korisnik je dužan dostaviti promjenu istih s preslikom identifikacijskog dokumenta.

6. Korisnik na temelju pisanog prigovora na obračun korištenih usluga može dobiti specifikaciju istih ukoliko su zadovoljeni sljedeći uvjeti: korisnik ima pravilno prijavljene podatke na način definiran u točki 5 ovih uvjeta korištenja, poslao pisani prigovor (ili pismo ili telefaks) u kojem detaljno obrazlaže svoj prigovor, navedeno je točno razdoblje za koje u svrhu rješavanja prigovora korisnik traži specifikaciju obračuna korištenih usluga te je prigovor vlastoručno potpisan. Korisnik može dobiti ispis za najviše posljednjih 30 dana od datuma ulaganja prigovora i/ ili datuma prijave podataka. Korisnik ne može dobiti ispis za period u kojem nije imao pravilno prijavljene podatke. Pisani prigovor mora biti upućen u roku od 30 dana od dana korištenja usluge (npr. ukoliko korisnik koji ima prijavljene podatke upućuje prigovor na transakcije po proteku navedenog roka, prigovor će se smatrati nepravovremenim i Vipnet nije dužan izdati specifikaciju). Rok za odgovor korisniku i dostavu tražene specifikacija (ukoliko su zadovoljeni gore navedeni uvjeti) je 15 dana.

Tomato korisnicima nije dostupna za uključenje usluga konferencijske veze.

7. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga i odnosa pružatelja usluge i korisnika usluga primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o., s time što se Tomato korisnik, za potrebe primjene navedenih općih uvjeta, smatra Pretplatnikom. Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. dostupni su na internet stranici www.vipnet.hr.

8. Prigovore u pogledu kupljenih Tomato bonova potrebno je dostaviti u potpisanom pismenom obliku unutar mjesec dana od dana obnavljanja Tomato računa Tomato bonom. U suprotnom, prigovori neće biti uvaženi. Prigovori se šalju na sljedeću adresu: Vipnet d.o.o. - za uslugu Tomato, pp470, 10002 Zagreb

9. U slučaju raskida pretplatničkog odnosa kada je korisnik ostvario prijenos broja, korisnik ima pravo na povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa s računa. Uz zahtjev za povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa računa, korisnik je obvezan dati na uvid SIM karticu, identifikacijski dokument i presliku zahtjeva za prijenos broja. Zahtjev za isplatom naknade podnosi se pisanim putem najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana prestanka pretplatničkog odnosa. Korisnik nema pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa računa ukoliko je taj iznos posljedica uplate operatora u sklopu promotivnih akcija. Korisnik ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa računa ukoliko je taj iznos posljedica nadoplate računa bonom i ukoliko se isti nalazi na glavnom računu korisnika.

10. Vipnet pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješten putem službene web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi primjeren način.

Uvjeti korištenja primjenjuju se od 27.11.2015.