Uvjeti za prijenos Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonove


1. Korisnik može prijeći sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova i zadržati isti pretplatnički broj.

2. U trenutku prelaska sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova, korisnik prihvaća Uvjete korištenja Tomato uslugu za korisnike bonova.

3. Korisniku će biti odbijen Zahtjev za prijelaz sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova ukoliko u trenutku podnošenja Zahtjeva ima nepodmireno dospjelo dugovanje.

4. U slučaju prijelaza sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova, korisnik gubi pravo korištenja usluga koje su dostupne Tomato pretplatnicima (Moj Tomato).

5. Korisnik ima pravo na dvije promjene usluge u periodu od godine dana (prijelaz sa Tomato uslugu za korisnike bonova na Tomato pretplatu i prijelaz sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova).

6. Korisnik koji prelazi sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova i ne napravi prvi poziv kao korisnik Tomato usluge za korisnike bonova u periodu od 365 dana, će biti deaktiviran kao korisnik Tomato usluge za korisnike bonova. Također, korisnik koji prelazi s Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova smatrat će se korisnik Tomato usluge za korisnike bonova s prijavljenim osobnim podacima koje je imao kao Tomato pretplatnik. U slučaju promjene osobnih podataka, korisnik je dužan dostaviti promjenu istih e-mailom na adresu pristupnica@tomato.com.hr uz presliku identifikacijskog dokumenta.

7. Za sva ostala pitanja vezana uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa Vipneta i pretplatnika koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima, primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

8. Vipnet zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja prijelaza sa Tomato pretplate na Tomato uslugu za korisnike bonova, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 16.5.2014.