Uvjeti korištenja promocije 'Bonus MB'


1. Od 01.10.2014 do 14.5.2015. svi novi Tomato korisnici (u daljnjem tekstu: Korisnik) na bonovima, uključujući korisnike koji su prenijeli broj u Tomato i one koji su prešli s Tomato pretplate na Tomato bonove, koji aktiviraju broj prvim pozivom u promotivnom razdoblju će sudjelovati u promociji 'Bonus MB'.

2. U roku od 24 sata od trenutka aktivacije broja Korisnik će primiti SMS poruku, a taj trenutak će se smatrati početak sudjelovanja u promociji.

3. Korisnici koji sudjeluju u promociji 'Bonus MB' za svaku nadoplatu od primitka SMS do isteka 365 dana će dobivati besplatne bonus MB:

• Za nadoplatu bona u vrijednosti od 20 kn, Korisnik će dobiti 200 bonus MB.
• Za nadoplatu bona u vrijednosti od 50 kn, Korisnik će dobiti 500 bonus MB.
• Za nadoplatu bona u vrijednosti od 100 kn, Korisnik će dobiti 1000 bonus MB.
• Za nadoplatu bona u vrijednosti od 200 kn, Korisnik će dobiti 2000 bonus MB.

4. Korisnik će bonus MB dobiti u roku od 24 sata od nadoplate o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

5. Bonus MB vrijede 30 dana od trenutka dodjele, a po isteku 30 dana će se izbrisati. Ukoliko Korisnik prilikom dodjele bonus MB već ima neiskorištene bonus MB na računu, one će se zbrojiti, a vrijeme valjanosti produljiti na 30 dana od zadnje dodjele bonus MB.

6. Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje bonus MB i njihovu valjanost besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj 13421.

7. Bonus MB mogu se trošiti na surfanje unutar Republike Hrvatske.

8. Korisniku će se prvo obračunavati bonus MB, pa sav ostali internetski prometi iz tarife ili opcije.

9. U trenutku kada Korisnik prestane koristiti uslugu Tomato na bonova Korisnik gubi pravo na sudjelovanje u promociji 'Bonus MB'.

10. Novim Tomato korisnicima koji potpišu zahtjev za prijenos broja u Tomato i Vip korisnicima koji zatraže uključenje Tomato usluge do 14.5.2015, a prijenos broja se realizira nakon 14.5.2015. omogućuje se nakon odobrenja navedenog zahtjeva sudjelovanje u promociji. Promocija će Korisniku biti uključena nakon odobrenja zahtjeva isključivo na zahtjev Korisnika i to pozivom na broj 0800 092 092 najviše u roku tri dana od odobrenja zahtjeva.

11. U slučaju zlouporabe Tarife i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

12. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

13. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će pretplatnik biti obaviješten putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 1.5.2015. godine.