Uvjeti korištenja usluga Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatora u posjećenoj zemlji za Tomato korisnike


1. Krajnji korisnik (dalje u tekstu: Tomato korisnik) prihvaća uvjete korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji utvrđene ovim Uvjetima korištenja a koji se isključivo odnose na korištenje usluga elektroničkih komunikacija u inozemstvu.

2. Tomato korisnik koji uključi ili ima uključen neki od pretplatničkih ili prepaid tarifnih modela, prema čl. 14. i čl. 15. Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. godine ima mogućnost korištenja Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu od 1.7.2014. kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji koji pruža takvu uslugu.

3. Odabirom korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji Tomato korisnik ne potpisuje nikakav poseban ugovor sa društvom VIPnet d.o.o. (dalje u tekstu Vipnet) stoga Vipnet nije upoznat sa odabirom korisnika za korištenje usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji.

4. Vipnet nije upoznat sa ponudom i tehničkim rješenjem usluge Lokalnog podatkovnog prometa koju Tomato korisnik koristi od odabranog operatera u posjećenoj zemlji i time je korisnik sam dužan poslati odabranom operateru u posjećenoj zemlji sve informacije vezane uz promjene korisničkih podataka (promjena platežno odgovorne osobe, osobnih podataka, prijenos broja na drugog mobilnog operatera, raskid pretplatničkog odnosa, te ostale promjene korisničkih podataka vezane uz odabir ponude Lokalnog podatkovnog prometa u posjećenoj zemlji.

5. Tomato korisnik može odabrati više od jedne ponude i koristiti ih od davatelja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenim zemljama EEA sukladno uvjetima korištenja za te usluge.

6. Odabirom korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, Tomato korisniku će sav podatkovni promet biti naplaćen prema uvjetima korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, a sva ostala potrošnja biti će naplaćena na Tomato pretplatničkom računu ili sa Tomato prepaid računa.

7. Tomato korisnik koji na zahtjev Vipneta zbog neplaćanja ili na svoj zahtjev ima uključenu neku od Zabrana koje se odnose na mogućnost podatkovnog prijenosa u inozemstvu, ne može koristiti uslugu Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, do trenutka isključenja Zabrane prema Općim uvjetima poslovanja Vipneta.

8. Tomato prepaid korisnici kojima je istekao rok uporabe Tomato računa, neće moći koristiti uslugu Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatora u posjećenoj zemlji. Nakon što je Tomato račun obnovljen, korisniku je omogućeno korištenje navedenih usluga.

9. Odabirom korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji Tomato korisnik će prilikom dolaska u inozemstvo primiti, pri spajanju na mrežu stranog operatera, SMS poruku sa informacijama o cijenama iz usluge SMS roaming cjenik koje se primjenjuju preko te mreže za Tomato usluge, neovisno da li korisnik u tom trenutku koristi za prijenos podataka u inozemstvu uslugu Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji ili usluge roaming partnerske mreže Vipneta u posjećenoj zemlji sukladno uvjetima korištenja usluge SMS roaming cjenik.

10. Odabirom korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, sav podatkovni promet koji Tomato korisnik napravi pri spajanju na mrežu odabranog operatera u posjećenoj zemlji neće biti uračunat u potrošnju do odabranog limita iz usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ili Limita potrošnje.

11. Odabirom korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, Tomato korisnik prilikom dolaska u inozemstvo i pretraživanja internet stranica na mobilnom uređaju neće biti preusmjeren na Roaming landing page internet stranicu pri spajanju na mrežu odabranog operatera u posjećenoj zemlji.

12. Odabirom korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, te spajanjem na mrežu odabranog operatera u posjećenoj zemlji Tomato korisnik neće moći pristupiti Roaming landing page internet stranici. Time je korisniku onemogućena administracija Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu na Roaming landing page internet stranici.

13. Bez obzira da li je Tomato korisnik odabrao korištenje usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji ili ne, Vipnet zadržava pravo preusmjeriti Tomato korisnika na mrežu sa najkvalitetnijim signalom unutar posjećene zemlje, te mu na taj način pružiti najbolje iskustvo komunikacije u inozemstvu. Tomato korisnik u svakom trenutku može kontaktirati Tomato službu za korisnike pozivom te zatražiti omogućavanje nesmetanog odabira bilo koje mobilne mreže u inozemstvu. Poziv službi za korisnike na broj +385929930092 je besplatan iz inozemstva.

14. Tomato korisnik koji zatraži promjenu platežno odgovorne osobe u Vipnetu za svoj mobilni broj, a koristi usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, ovisno o uvjetima korištenja i tehničkom rješenju koristi uslugu Lokalnog podatkovnog prometa. Ukoliko se uslijed promjene platežno odgovorne osobe u Vipnetu neki od korisničkih podataka vezanih uz mobilni broj promjeni, korisnik je sam dužan proslijediti izmjenu pružatelju usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu, u protivnom postoji mogućnost da usluga Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu neće funkcionirati.

15. Svaki Tomato korisnik koji napravi promjenu tarifnog modela (pretplatnički tarifni model u prepaid tarifni model i obratno) ili produljenje ugovorne obveze, a koristi usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, može nesmetano koristiti usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu nakon promjene tarifnog modela ili produljenja ugovorne obveze.

16. Svaki Tomato korisnik koji zatraži prijenos broja kod drugog mobilnog operatera u RH, a koristi usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, ovisno o uvjetima korištenja usluge i tehničkom rješenju usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, koristi navedenu uslugu.

17. Svaki Tomato korisnik koji sa Vipnetom raskine pretplatnički ugovor, a koristi usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji neće moći koristiti uslugu Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji jer pretplatnički ugovor više neće postojati.

18. Odabirom korištenja usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji, Tomato korisnik mora sam podesiti postavke mobilnog uređaja za korištenje usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu prema uvjetima korištenja usluge. Promjenom mobilnog operatera u inozemstvu (drugačijeg od odabranog operatera u posjećenoj zemlji za korištenje usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu) ili povratkom na Vip mrežu u Republici Hrvatskoj, korisniku se postavke mobilnog uređaja neće automatski promijeniti, već korisnik sam mora promijeniti postavke pristupne točke na mobilnom uređaju kako bi nesmetano mogao koristiti podatkovni promet na svojem matičnom operateru.

19. Tomato korisniku će informacije o usluzi Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji pružiti odabrani operater ne Tomato korisnička služba.

20. Novi Tomato prepaid korisnici će biti obaviješteni o mogućnosti korištenja Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu od kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji koji pruža takvu uslugu na prikladan način SMS porukom prilikom prvog poziva.

21. Novi Tomato pretplatnici će biti obaviješteni o mogućnosti korištenja Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu od kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji koji pruža takvu uslugu na prikladan način prilikom potpisivanja pretplatničkog ugovora.

22. Za svako umanjivanje kvalitete usluge Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatera u posjećenoj zemlji odgovoran je odabrani operater te Vipnet ne može pružiti korisniku podršku vezano uz odabrane usluge lokanog podatkovnog prometa.

23. Vipnet će o svakoj će promjeni Uvjeta korištenja usluge korištenja Lokalnog podatkovnog prometa u roamingu kod odabranog operatora u posjećenoj zemlji obavijestiti korisnike na prikladan način sukladno važećim propisima.

24. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Vip prodajnim mjestima i web stranici www.vipnet.hr.

25. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni preko web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 1.7.2015. godine.