Uvjeti korištenja promocije Bonus MB putem webshop nadoplate

 

1.     Od 15.10. do 30.11.2015., te od 28.4. do 30.11.2018. svi Tomato korisnici (u daljnjem tekstu: Korisnik) na bonovima koji se nadoplate putem Tomato webshop stranice sudjelovati će u promociji 'Bonus MB putem webshop nadoplate'.

 

2.     Korisnici koji imaju aktivnu promociju „Bonus MB" ili „Tomato SIM sampling promocija bonus MB' nemaju pravo sudjelovati u ovoj promociji, „Bonus MB putem webshop nadoplate".

 

3.     Korisnici koji sudjeluju u promociji „Bonus MB putem webshop nadoplate" i za svaku putem webshop stranice u promotivnom razdoblju dobivati će besplatne bonus MB:

 

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 20 kn, Korisnik će dobiti 200 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 50 kn, Korisnik će dobiti 500 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 100 kn, Korisnik će dobiti 1000 bonus MB.

·         Za nadoplatu bona u vrijednosti od 200 kn, Korisnik će dobiti 2000 bonus MB.

 

4.     Korisnik će bonus MB dobiti u roku od 24 sata od nadoplate o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

 

5.     Bonus MB vrijede 30 dana od trenutka dodjele, a po isteku 30 dana će se izbrisati. Ukoliko Korisnik prilikom dodjele bonus MB već ima neiskorištene bonus MB na računu, one će se zbrojiti, a vrijeme valjanosti produljiti na 30 dana od zadnje dodjele bonus MB.

 

6.     Korisnik u svakom trenutku može provjeriti stanje bonus MB i njihovu valjanost besplatnog SMS-a sadržaja ? na broj ? na broj 13421.

 

7.     Bonus MB mogu se trošiti na surfanje unutar Republike Hrvatske.

 

8.     Korisniku će se prvo obračunavati bonus MB, pa sav ostali internetski prometi iz tarife ili opcije.

 

9.     U trenutku kada Korisnik prestane koristiti uslugu Tomato na bonove izgubiti će sve bonus MB.

 

10.   U slučaju zlouporabe promocije i/ili postupanju Korisnika u suprotnosti s ovim Uvjetima korištenja, VIPnet d.o.o. zadržava pravo onemogućiti Korisniku daljnje korištenje iste.

 

11.   Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Tomato prodajnim mjestima i web stranici www.tomato.com.hr.

 

12.   Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta o čemu će pretplatnik biti obaviješten putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

 

Ovi uvjeti primjenjuju se od 1.3.2018. godine.