Uvjeti korištenja Srednje Žestoke tarife

 

1. Tomato Srednja Žestoka tarifa (dalje u tekstu: Srednja Žestoka tarifa) dostupan je za aktivaciju privatnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) u promotivnom razdoblju od 1.5. – 14.2.2017. godine.

2. Srednja Žestoka tarifa je dostupna do 14.2.2017. godine korisnicima koji zadovoljavaju Opće uvjete poslovanja VIPnet d.o.o. i uvjete ove tarife i to:
a. postojećim Tomato korisnicima na bonove koji žele postati Tomato pretplatnici
b. novim Tomato pretplatnicima
c. korisnicima Vip usluge koji zatraže uključenje Tomato usluge uz podmirenje preostale ugovorne obveze za Vip tarifu na kojoj se nalaze


3. Korisnici Srednje Žestoke tarife mogu promijeniti tarifni model na Malu Žestoku tarifu ili Žestoku tarifu, dok korisnici Male Žestoke tarife i Žestoke tarife nemaju pravo promjene tarifnog modela na Srednju Žestoku tarifu.

4. Uključenje Srednje Žestoke tarife moguće je isključivo putem kanala aktivne prodaje.

5. U promotivnom razdoblju od 1.7.2016. godine do 30.11.2018. godine svi korisnici Srednje Žestoke tarife će imati dodatnih 500 MB.

6. Za korištenje Srednje Žestoke tarife naplaćuje se mjesečna naknada prema važećem cjeniku Vipnet-a. Iznos mjesečne naknade Srednje Žestoke tarife uključuje 400 minuta prema svim mrežama u Hrvatskoj, 400 SMS poruka prema svim mrežama u Hrvatskoj, te 500 MB za prijenos podataka unutar Hrvatske.

7. Nakon što korisnik potroši uključenje besplatne minute, SMS poruke i MB iz tarife, pozivi, poruke i prijenos podataka naplaćuju se po važećem Cjeniku tarife.

8. Podatkovni promet, besplatne minute i SMS poruke uključene u mjesečnu naknadu Srednje Žestoke tarife odnosi se na nacionalni promet dok se roaming i međunarodni pozivi, SMS poruke i podatkovni promet naplaćuju posebno sukladno važećem Cjeniku.

9. Ukoliko korisnik Srednje Žestoke tarife ne potroši jedinice uključene u mjesečnu naknadu, na mjesečnom računu će mu biti naplaćen puni iznos mjesečne naknade, kao i iznos za korištenje ostalih proizvoda i usluga koji nisu obuhvaćeni mjesečnom naknadom, a naplaćuju se prema važećem Cjeniku.

10. Iznos mjesečne naknade u prvom i posljednjem obračunskom razdoblju korištenja tarife kao i besplatne minute, SMS poruke i MB obračunavaju se proporcionalno danima korištenja tarifnog modela tijekom tog obračunskog razdoblja.

11. Minute uključene u mjesečnu naknadu Srednje Žestoke tarife ne uključuju pozive prema Tomato brojevima s posebnom naplatom, prijenos podataka, usluge s posebnom tarifom i ostale brojeve s posebnom naplatom.

12. Radi zaštite korisnika trajanje svakog pojedinačnog poziva ograničeno je na 120 minuta nakon čega se poziv automatski prekida.

13. Na Srednjoj Žestokoj tarifi je definiran limit mjesečne potrošnje koji iznosi 300. PDV je uključen u navedeni iznos od limita Srednje Žestoke tarife. Kad korisnik dosegne limit uključi se automatska zabrana odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu.

a. Limit Srednje Žestoke tarife ne ograničava iznos redovitog računa već isključivo osigurava zabranu odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu nakon prekoračenja definiranog iznosa limita Srednje Žestoke tarife, a koji iznos se prati od strane mobilnog operatera i obračunava s najvećom mogućom preciznosti koja ovisi o korištenim uslugama, razdoblju korištenja, mogućnostima tehničkih sustava i operativnim postupcima za obračun potrošnje.

b. Limit Srednje Žestoke tarife odnosi se na: cjelokupan promet korisnika (minute odlaznih poziva; SMS/MMS poruke; prijenos podataka (MB), posebne usluge T-HT-a, HP i ostalih poslovnih korisnika, 06X usluge, 8XXXX usluge vanjskih pružatelja, dolazne i odlazne pozive u inozemstvu / roamingu, naknade za uspostavu poziva...).

c. Limit Srednje Žestoke tarife ne uključuje: iznose mjesečne naknade tarife, opcija i usluga (npr. u Limit tarife neće biti obračunat iznos mjesečne naknada tarife), jednokratne naknade (npr. naknada za promjenu tarife, ponovnog uključenja izlaznih poziva..), iznos mjesečne naknada za korištenje mreže, usluge kupovine, mParking, mPrijevoz, mGaraža.

d. S obzirom na to da se troškovi roaminga u određenim slučajevima obračunavaju naknadno, roaming troškovi učinjeni u nekom mjesecu/obračunskom razdoblju mogu biti uvršteni u obračun limita tarife naknadno i u idućim obračunskim razdobljima.

e. U slučaju dok poziv ili sesija prijenosa podataka traju a korisnik tijekom poziva tj. sesije dosegne definirani limit, automatska zabrana odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu će nastupiti kada iznos tarifnog limita već bude prekoračen zbog toga što tijekom poziva ili sesije prijenosa podataka, poziv tj. sesija neće biti prekinut. Automatska zabrana odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu može nastupiti nakon prekoračenja definiranog iznosa limita Srednje Žestoke tarife i u drugim slučajevima kada dolazi do opravdanog kašnjenja u obračunu potrošnje.

f. Moguća je situacija da se zadnji dan obračunskog razdoblja ne obračunaju sve transakcije, nego da one uđu u sljedeći mjesec i iskažu se na sljedećem mjesečnom računu, pri čemu navedene transakcije neće biti uključene u limit Žestoke tarife sljedećeg/tekućeg mjeseca obzirom da su napravljene u prošlom mjesecu.

g. Limit Srednje Žestoke tarife se korisniku primjenjuje svaki mjesec i ukoliko korisnik tijekom mjeseca dosegne limit potrošnje, automatski se aktivira Zabrana odlaznog prometa (kompletnog prometa) i dolaznog prometa u roamingu do kraja tekućeg mjeseca / obračunskog razdoblja. Od tog trenutka do kraja mjeseca moguće je jedino ostvariti pozive prema hitnim službama i besplatnom broju Službe za korisnike. Korisnici tarifa dobivaju SMS obavijesti informativnog karaktera o približavanju limitu i o dosegnutom limitu.

h. Prvi dan sljedećeg mjeseca/obračunskog razdoblja slijedi automatsko ukidanje zabrane odlaznih poziva i dolaznih poziva u roamingu, a limit se ponovno primjenjuje na tekući mjesec/obračunsko razdoblje.

i. U situacijama kada korisnik temeljem mjesečne naknade tarife/opcije ili kroz neku promociju dobiva određene besplatne minute, poruke ili podatkovni promet, u slučaju dostizanja odabranog limita potrošnje u određenom mjesecu i nastupanjem automatske zabrane odlaznih poziva i dolaznih poziva u roamingu korisnik neće biti u mogućnosti potrošiti preostale besplatne minute, poruke i podatkovni promet koji mu pripadaju u navedenom mjesecu niti je moguće njihovo prebacivanje u idući mjesec.

j. U slučajevima kada korisnik temeljem mjesečne naknade tarife/opcije ili kroz neku promociju dobiva određene popuste koji se obračunavaju na kraju mjeseca u limit Srednje Žestoke tarife bit će uključen promet korisnika prema redovnim cijenama, bez popusta. U tim slučajevima obračun besplatnih minuta, poruka, prometa ili popusta može se napraviti tek prilikom kreiranja pretplatničkog računa za protekli mjesec i on će prema redovnoj proceduri biti iskazan i primijenjen na tom računu.

k. Korisnik ne može zatražiti ukidanje limita Žestoke tarife na svojoj pretplatničkoj liniji.

l. Ukoliko korisnik dosegne limit Srednje Žestoke tarife i nastupi zabrana odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu, korisnik može zatražiti ukidanje zabrane odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu za tekući mjesec/obračunsko razdoblje uz predočenje potvrde o uplati u iznosu potrošnje koju je ostvario prije uključenja zabrane odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu (koja zbog slučajeva definiranih ovim uvjetima korištenja može biti veća od definiranog limita tarife), mjesečne naknade tarifei mjesečne naknade za korištenje mreže. Iznos koji korisnik mora uplatiti korisniku će bit poslan nakon zahtjeva pozivom na besplatan broj 0800 092 092. Potvrdu o uplati potrebno je poslati na broj 092 993 00 03. Nakon zaprimanje dokaza o uplati, korisniku će u roku 24h biti ukinuta zabrana izlaznog prometa.

m. Od početka idućeg mjeseca korisniku se ponovno primjenjuje limit Srednje Žestoke tarife 300 kn i ukoliko dosegne taj limit nastupit će zabrana svog odlaznog prometa i dolaznih poziva u roamingu.

n. Ukoliko je korisniku u prethodnom mjesecu na temelju prijevremene uplate ukinut limit Srednje Žestoke tarife, ali nije podmirio dugovanja za promet napravljen nakon ukidanja zabrane, Vipnet ima pravo odbiti ukidanje zabrane nakon dosegnutog limita tarife u tekućem razdoblju dok korisnik ne podmiri prethodna dugovanja.

o. Neovisno o Limitu Srednje Žestoke tarife naplata potrošnje korisnika vrše se sukladno redovnim procedurama i pravilima, pri čemu se korisniku naplaćuje stvarna potrošnja iskazana na mjesečnom računu neovisno o limitu Srednje Žestoke tarife.

14. Vipnet zadržava pravo u Srednje Žestokoj tarifi pojedinom pretplatniku privremeno isključiti pretplatničku liniju, ako postoji osnovana sumnja da je Krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati Usluge koje pruža Vipnet ili ako omogućuje zloupotrebu ovih Usluga od strane trećih osoba sukladno Općim uvjetima poslovanja.

15. Vipnet zadržava pravo na diferenciranje brzine prijenosa podataka na razini tarife.

16. Procijenjena maksimalna brzina bez ograničenja brzine ostvariva je u području najveće snage signala u trenutku kada mreža nije opterećena korištenjem od drugih korisnika. Bez ograničenja znači da je procijenjena maksimalna brzina određena brzinom tehnologije mreže GPRS, EDGE, HSDPA+ ili Dual Carrier HSDPA. Procijenjena maksimalna brzina do 42 Mbit/s podliježe slijedećim ograničenjima:
• Ukoliko uređaj nije u dosegu 3G mreže, te se usluga pruža putem 2G mrežom, nije moguće osigurati definiranu procijenjenu maksimalnu brzinu
• Pojedine generacije 3G uređaja nemaju mogućnost korištenja Dual Carrier HSDPA funkcionalnosti mreže

17. Mogućnost korištenja mjesečne naknade isključena je za plaćanje naknada za usluge kao što su međunarodni pozivi, roaming, brojevima sa posebnom naplatom, usluge s posebnom tarifom te preusmjeravanje poziva na brojeve sa posebnom tarifom.

18. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na web stranici www.tomato.com.hr.

19. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.tomato.com.hr ili na drugi prikladan način.

Ovi Uvjeti primjenjuju se od 1.3.2018. godine.