Uvjeti korištenja

 

 

Cjenik (PDF)

Obavijest o pristupu Zero Facebook stranici od 22.1.2018.

Obavijest o izmjenama Općih uvjeta od 10.07.2018.

Obavijest o prijenosu postojeće platne usluge izravnog terećenja

Obavijest o plaćanju Tomato računa

Izjava o zaštiti osobnih podataka za VIPnet d.o.o.

Pravila nagradnog natječaja ''Aplikacija''

 

Sadržaj:


Predmet Općih uvjeta
Usluge koje pruža Vipnet i razina kakvoće Usluga
Usluge koje samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogu prouzročiti troškove Krajnjem korisniku i/ili trećoj strani
Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa
Obveza Krajnjih korisnika za obavještavanjem o promjeni podataka
Zasnivanje pretplatničkog odnosa
Cjenik i uvjeti plaćanja
Prijenos pretplatničkog odnosa
Smetnje, tehničke i operativne mogućnosti Vipnetove mreže
Podnošenje prigovora i zahtjevi za naknadu štete
Obveza Vipneta o čuvanju podataka o Krajnjim korisnicima
Privremeno isključenje Terminalne opreme i/ili ograničenje Usluga
Raskid pretplatničkog odnosa
Ostali razlozi za raskid pretplatničkog odnosa
Prijevremeni raskid
Prestanak Krajnjeg korisnika (pravne osobe)
Otključavanje uređaja u pokretnoj mreži
Rješavanje sporova
Završne odredbe


Članak 1.
Predmet Općih uvjeta

1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja VIPnet d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između VIPnet d.o.o. iz Zagreba, Vrtni put 1 (u daljnjem tekstu: Vipnet) kao operatora javnih elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga s jedne strane, te podnositelja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za javne komunikacijske usluge i korisnika unaprijed plaćene usluge (u daljnjem tekstu skupno i pojedinačno: Krajnji korisnik) Vipnetovih javno dostupnih elektroničkih komunikacijskih usluga, s druge strane. Na sve međusobne odnose između Vipneta i Krajnjeg korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske. Ovi Opći uvjeti odnose se i na važeći obrazac zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (u daljnjem tekstu: Zahtjev), koji je priložen ovim Općim uvjetima.

1.2. Potpisivanjem Zahtjeva, Krajnji korisnik prihvaća uvjete korištenja usluga Vipneta utvrđene ovim Općim uvjetima. Vipnet će Krajnjem korisniku prilikom potpisivanja Zahtjeva uručiti ove Opće uvjete, Cjenik elektroničkih komunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. (u daljnjem tekstu: Cjenik) te Uvjete korištenja usluga koje je Krajnji korisnik ugovorio s Vipnetom, odnosno prije potpisivanja Zahtjeva uputiti Krajnjeg korisnika da ove Opće uvjete, Cjenik, kao i Uvjete korištenja usluga koje je ugovorio može preuzeti i s internetskih stranica Vipneta www.vipnet.hr te www.tomato.com.hr, www.bnet.hr i www.amis.hr. Ovi Opći uvjeti i sve njihove odredbe koje su vezane uz potpisivanje Zahtjeva primjenjuju se i prilikom sklapanja ugovora putem sredstava daljinske komunikacije, u kojem slučaju potpis Krajnjeg korisnika nije potreban.

1.3. U smislu ovih Općih uvjeta usluge Vipneta, između ostalog, obuhvaćaju: priključenje na javnu komunikacijsku mrežu Vipneta, prijenos pretplatničkog odnosa, preseljenje priključka i Terminalne opreme, usluge pristupa internetu te druge usluge prijenosa govora, zvuka, podataka, dokumenata i slika, kao i dodatne usluge koje se pružaju temeljem ovih Općih uvjeta. Usluge priključenja na javnu komunikacijsku mrežu Vipneta i korištenja terminalne opreme, definirat će se posebnim uvjetima korištenja koji su dostupni na službenim internetskim stranicama.

^ na vrh stranice

Članak 2.
Usluge koje pruža Vipnet i razina kakvoće usluga


2.1. Vipnet pruža usluge u svojoj javnoj komunikacijskoj mreži u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, podzakonskim aktima donesenim na temelju toga Zakona, te Zakonom o zaštiti potrošača. Vipnet ne odgovara za sadržaj komunikacijskih priopćenja Krajnjeg korisnika koja se prenose putem javne komunikacijske mreže Vipneta prilikom pružanja usluga. Osobito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Općih uvjeta, objavljivanje i prenošenje sadržaja i podataka protivno važećim propisima, kao i sadržaja podataka koji su netočni, nepotpuni, uvredljivi ili zavaravajući, ili koji na bilo koji drugi način mogu ugroziti sigurnost i cjelovitost Vipnetove elektroničke komunikacijske mreže i usluga. Vipnet ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Krajnjem korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja komunikacijskih priopćenja koje generira Vipnet prilikom pružanja usluga ako su isti sukladni važećim propisima u Republici Hrvatskoj.

2.2. Vipnet ne odgovara za eventualnu štetu koja nastane Krajnjem korisniku na njegovim podacima ili uređajima uslijed korištenja usluge pristupa internetu.

2.3. Osnovne usluge koje Vipnet pruža, a za koje nije potrebna posebna privola Krajnjeg korisnika su: govorne usluge, podatkovne usluge, usluga SMS i MMS, roaming usluge (korištenje usluga na mreži inozemnog operatora) te usluge televizije. Vipnet se obvezuje za svaku uslugu koju pruža objaviti Uvjete korištenja kojima će na potpun, jasan, detaljan, točan i nezavaravajući način, razumljiv prosječnom korisniku, opisati uslugu i uvjete pod kojima istu pruža uključujući i informacije o mogućem maksimalnom odstupanju od ugovorene brzine prijenosa podataka s detaljnim obrazloženjem razloga, o ograničenjima koja se mogu pojaviti u pristupu i distribuciji zakonitog sadržaja ili pokretanja aplikacija te korištenja zatraženih usluga, kao i o dodatnim uslugama.

2.4. Vipnet se obvezuje eventualne smetnje i poremećaje u svojoj javnoj komunikacijskoj mreži otkriti i otkloniti u najkraćem mogućem roku, sukladno odgovarajućim normama i preporukama, te o istom obavijestiti Krajnjeg korisnika sukladno tehničkim mogućnostima.

2.5. Vipnet pruža uslugu besplatnog pozivanja na broj 112, kao i na ostale pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Republici Hrvatskoj, što obuhvaća i besplatno preusmjeravanje tih poziva na druge pozivne brojeve koje upotrebljavaju hitne službe, sukladno važećem Zakonu odnosno podzakonskom aktu. Kod usluge prijenosa govora putem interneta svi pozivi koje Krajnji korisnik ostvari sa računala prema brojevima za hitne službe biti će preusmjereni na broj 112 u Zagrebu. Pozivi prema brojevima hitnih službi usmjeravaju se najbližoj nadležnoj lokaciji centra pozivane hitne službe s obzirom na lokaciju priključka u korisnika usluga u nepokretnoj mreži Vipneta. Krajnji korisnik upoznat je da odabir najbliže nadležne lokacije centra pozivane hitne službe neće odgovarati stvarnoj zemljopisnoj lokaciji priključka nepokretne mreže s kojeg je poziv upućen u slučaju neodgovarajućeg broja pozivatelja sadržanog u prometnim podacima koje šalje korisnikova centrala ili neodgovarajuće adrese lokacije za određeni broj pozivatelja koju je Krajnji korisnik dostavio Vipnetu.

2.6. Vipnet se obvezuje u okviru svojih tehničkih mogućnosti osigurati jednaku dostupnost svojih usluga i osobama s invaliditetom.

2.7. Korisnik unaprijed plaćene usluge (pre-paid) ima pravo na iste uvjete korištenja usluga koji ne smiju biti manje povoljni od uvjeta koji se primjenjuju na korisnike koji usluge plaćaju po ispostavljenom računu (post-paid) ako se radi o istoj vrsti usluge i ako je to u konkretnom slučaju primjenjivo.

2.8. Krajnji korisnik se obvezuje da za vrijeme korištenja usluga neće slati neželjene elektroničke poruke, te da će poduzeti odgovarajuće mjere radi sprječavanja zlouporaba vlastitog korisničkog računa elektroničke pošte. U javnoj komunikacijskoj mreži Vipneta zabranjeno je svako lažno predstavljanje pozivatelja ili pošiljatelja SMS i MMS poruka.

2.9. Vipnet zadržava pravo mijenjati postavke za pristup mreži o čemu će na odgovarajući način obavijestiti Krajnje korisnike.

2.10. Vipnet pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere upravljanja mrežnim resursima u slučaju prekomjernog korištenja usluga i/ili ponuda, odnosno u slučaju zlouporaba mreže, a radi očuvanja sigurnosti i cjelovitosti elektroničke komunikacijske mreže i usluga Vipneta, te održavanja kvalitete i dostupnosti usluga svim Krajnjim korisnicima, sukladno posebnim uvjetima korištenja pojedine usluge i/ili tarifnog paketa.

2.11. Vipnet će izmjenu vrste i opsega usluga u nepokretnoj mreži izvršiti sukladno uvjetima koji važe za zasnivanje, odnosno prijenos pretplatničkog odnosa, te ako to dozvoljavaju tehničke mogućnosti Vipnetove mreže i raspoloživost terminalne opreme.

2.12. Za Krajnje korisnike koji su prilikom podnošenja zahtjeva ili sklapanja ugovora preuzeli ili su potvrdili da će ga preuzeti s internetskih stranica primjenjuje se „Kodeks ponašanja na internetu". „Kodeks ponašanja na internetu" može se pročitati na internetskim stranicama Vipneta ili ga se može zatražiti na prodajnom mjestu.

2.13. Krajnji korisnik ima pravo zatražiti korištenje roaming usluga od alternativnog pružatelja roaming usluga, sukladno uvjetima korištenja roaming usluga.

2.14. Politika pravedne uporabe uvodi se od 15. lipnja 2017. pa nadalje temeljem primjenjive Uredbe (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u EU/EEA zemljama. Politika pravedne uporabe obuhvaća više mjera koje imaju za svrhu sprječavanje prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanje zlouporaba. Mjere koje se mogu implementirati su: uvođenje praga za korištenje podatkovnog prometa po domaćim cijenama, primjena mehanizama za utvrđivanje jesu li korisnici u određenom periodu uglavnom boravili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi, praćenje aktivnosti SIM kartice, nadziranje eventualne organizirane preprodaje SIM kartica, predočivanje dokaza o boravištu u Republici Hrvatskoj ili drugih dokaza o povremenom a duljem boravku u Republici Hrvatskoj (odnosi se na trajno zaposlenje kroz puno radno vrijeme, zaposlenje u Republici Hrvatskoj a boravište u drugoj EU/EEA zemlji, privremeno izvršavanje poslova u Republici Hrvatskoj po nalogu poslodavca, trajnim ugovornim radnim odnosima koji zahtijevaju fizičku nazočnost osobe u Republici Hrvatskoj kao da se radi o osobi koja je samozaposlena, sudjelovanje na obrazovnim ili studijskim programima, boravku osoba koje su umirovljene i sl.). Mjera određivanja pravedne uporabe podatkovne usluge u roamingu znači da Vipnet ima pravo sukladno propisima korisniku roaminga odrediti primjenjivu količinu podatkovne usluge tj. prag za korištenje podatkovnih usluga koje se naplaćuju po domaćoj cijeni, a što ovisi o količini podatkovnog prometa koje ima u korištenoj tarifi. Nakon prekoračenja praga Vipnetu je dozvoljena naplata dodatne naknade sukladno primjenjivim propisima o čemu će korisnici biti pravovremeno obaviješteni. Vipnet će u slučaju primjene praga za korištenje podatkovnih usluga u roamingu pravovremeno obavijestiti korisnika o dosezanju praga i iznosu dodatne naknade koja će se naplaćivati. Korisnici nemaju pravo na prijevremeni raskid ugovora bez naknade u slučaju primjene politike pravedne uporabe i primjene dodatne naknade na roaming usluge.

^ na vrh stranice

Članak 2. A
Usluge koje samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogu prouzročiti troškove Krajnjem korisniku i/ili trećoj strani

2.A.1. Usluga koja bi samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogla prouzročiti troškove trećoj strani i/ili Krajnjem korisniku, bez da je Krajnji korisnik poduzeo radnju za pokretanje navedene usluge, uključuje se samo na zahtjev Krajnjeg korisnika.

^ na vrh stranice

Članak 3.
Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa

3.1. Krajnji korisnici usluga mogu biti fizičke i pravne osobe.

3.2. Krajnji korisnik će u trenutku podnošenja Zahtjeva dati na uvid Vipnetu ili ovlaštenoj osobi na Vipnetovom ovlaštenom prodajnom mjestu svoje identifikacijske isprave (i suglasan je s uzimanjem preslika istih) koje su navedene u Zahtjevu a koje su neophodne za provjeru identiteta Krajnjeg korisnika sukladno odredbama posebnih zakona.

3.3. Krajnji korisnik je suglasan da Vipnet provede provjeru korisnikovih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup takvim podacima, a za koje imaju izričitu suglasnost Krajnjeg korisnika.

3.4. Potpisom Zahtjeva, Krajnji korisnik (fizička osoba) daje svoju izričitu privolu Vipnetu da može koristiti, upisivati i obrađivati njegove osobne podatke, uključujući OIB za potrebe vlastitih evidencija. Krajnji korisnik nadalje daje svoju privolu da Vipnet, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke Krajnjeg korisnika proslijedi financijskim institucijama, bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, društvima registriranim za djelatnost provjere kreditne sposobnosti, operatorima javnih komunikacijskih usluga, pravnim ili fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost davanja obavijesti (informacija) i djelatnosti izdavanja javnih imenika, operatorima usluga s posebnom tarifom u svrhu ispunjenja zakonskih obveza, provjere platežne sposobnosti, smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete i zaštite interesa Krajnjeg korisnika i Vipneta, te umanjenja budućeg duga.

3.5. Krajnji korisnik je suglasan i daje Vipnetu privolu za obradu onih podatka koji su nužni radi omogućavanja:
a) zatražene usluge;
b) pružanja zatražene dodatne usluge (npr. Interaktivne televizije i slično) kao i njenog obračuna i naplate;
c) rješavanja prigovora Krajnjeg korisnika te provjere kvalitete pružene usluge (npr. identifikacija korisnika, MAC i IP adresa prijamnika, serijski broj smart kartice (CAS), identifikacijski PIN, vrijeme korištenja pojedine usluge, vrsta korištenog sadržaja) i to u roku potrebnom za realizaciju naplate potraživanja vezano za pružene usluge, a sukladno važećim propisima.

3.6. Potpisom Zahtjeva Krajnji korisnik se obvezuje poštivati prava intelektualnog vlasništva. Krajnji korisnik će biti odgovaran za svako kršenje prava intelektualnog vlasništva Vipneta, vlasnika programa ili trećih osoba.

3.7. Zahtjev sadrži slijedeće: podatke o Krajnjem korisniku (fizička ili pravna osoba koja je potpisala Zahtjev i platežno je odgovorna za korištene usluge) i/ili Korisniku pretplatničkog broja (fizička ili pravna osoba koja koristi usluge), ako je isti različit od platežno odgovorne osobe, podatke o lokaciji priključka za usluge u nepokretnoj mreži, podatke za kontaktiranje Krajnjeg korisnika, adresu za slanje računa i obavijesti, popis priloženih dokumenata od strane Krajnjeg korisnika, podatke o načinu plaćanja računa, o Terminalnoj opremi odnosno SIM kartici, Vip online računu, podatke o tarifnom modelu i uslugama, podatke o posebnim ponudama, podatak o ugovorenom obveznom trajanju pretplatničkog odnosa, podatak o prodajnom mjestu i prodavatelju, kao i posebnu jasnu potvrdu da su Krajnjem korisniku uručeni opći uvjeti poslovanja, Cjenik te uvjeti korištenja odabrane usluge ili ako korisnik želi, posebnu potvrdu da će iste dokumente poimence navedene potražiti na internetskim stranicama Vipneta.

3.8. Krajnji korisnik ima mogućnost unaprijed odrediti dan sklapanja, odnosno dan raskida pretplatničkog ugovora a sukladno uvjetima korištenja te usluge. Usluga odabira dana sklapanja pretplatničkog ugovora može biti podložna naplati sukladno Vipnetovom Cjeniku. U slučaju prijenosa broja ili prijenosa usluge gdje je uključeno više operatora, usluga će ovisiti o operatoru davatelju broja kao i tehničkim preduvjetima u mrežama svih operatora koji su uključeni u prijenos broja i realizaciju usluge.

3.9. Krajnji korisnik je izričito suglasan da njegovi razgovori sa Službom za korisnike Vipneta mogu biti snimljeni i to isključivo u svrhu internog praćenja pružanja usluga prema Krajnjim korisnicima i poboljšanja kvalitete usluga, te za potrebe rješavanja prigovora. Krajnji korisnik će o snimanju razgovora biti upoznat u najavnoj poruci prilikom pozivanja Službe za korisnike, kao i u slučaju primanja poziva od Službe za korisnike.

3.10. U slučaju prigovora na usluge s posebnom tarifom primjenjuje se članak 9.4. ovih Općih uvjeta.

3.11. Vipnet se obvezuje na zahtjev Krajnjeg korisnika omogućiti bez naknade zabranu odlaznih usluga nakon što mjesečni troškovi tih usluga prijeđu određeni unaprijed odabrani iznos kao i jednostavnu, potpunu i besplatnu zabranu određenih vrsta odlaznih poziva ili poziva na određene vrste brojeva ili skupine brojeva, te zabranu slanja i/ili primanja kratkih SMS/MMS poruka za usluge s posebnom tarifom, sve u skladu s tehničkim mogućnostima.

3.12. Za Krajnje korisnike koji su potpisom Zahtjeva dali svoju suglasnost da ih Vipnet obavještava o novim proizvodima i uslugama smatrat će se da su privolu dali i u odnosu na usluge i proizvode Vipnetovih partnera, a o čemu će postojeći Krajnji korisnici biti obaviješteni u samom zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, uz pravo uskrate privole. Popis Vipnetovih partnera dostupan je na internetskim stranicama Vipneta www.vipnet.hr.

3.13. Ako Krajnji korisnik za kojeg prijenos broja u nepokretnoj mreži neće biti moguć, ne podnese zahtjev za dodjelu novog broja u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavijesti o nemogućnosti prijenosa, zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa će se smatrati nevažećim.

3.14. Krajnji korisnik može odustati od Zahtjeva do početka izvođenja priključka, izvođenja kućne instalacije ili spajanja terminalne opreme u nepokretnoj mreži ili postupka prijenosa broja tj. do onog što prije od navedenog nastupi, najkasnije 48 sati prije dogovorenog termina započinjanja navedenih aktivnosti. Ako Krajnji korisnik odustane od Zahtjeva nakon što Vipnet započne s izvođenjem priključka, kućne instalacije, spajanja terminalne opreme ili s postupkom prijenosa broja, odustajanje od Zahtjeva smatrat će se nepravovremenim te je podložno naplati sukladno Cjeniku Vipneta.

^ na vrh stranice

Članak 4.
Obveza Krajnjih korisnika za obavještavanjem o promjeni podataka

4.1. Krajnji korisnik je obvezan u pisanom obliku obavijestiti Vipnet o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka odmah, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od nastanka takve promjene.

4.2. Ako Krajnji korisnik ne izvijesti Vipnet o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka u roku koji je predviđen stavkom 1. ovoga članka, te ako zbog takva propusta Vipnetove obavijesti ili druga prepiska ne može biti dostavljena Krajnjem korisniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će Vipnet upućivati na posljednju dojavljenu adresu Krajnjeg korisnika.

^ na vrh stranice

Članak 5.
Zasnivanje pretplatničkog odnosa

5.1. Prihvat Zahtjeva i sklapanje ugovora

5.1.1. Vipnet će prihvatiti Zahtjev, trenutkom potpisa istog, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana, ako ne postoje zapreke za uključenje Krajnjeg korisnika na Vipnetovu javnu komunikacijsku mrežu koje su predviđene ovim Općim uvjetima, ili ako se ne provodi postupak promjene operatora u nepokretnoj mreži sukladno posebnom propisu, ili se ne radi o posebnom tehničko-tehnološkom rješenju za Krajnjeg korisnika u nepokretnoj mreži. Rok za potvrdu mogućnosti realizacije usluge i datuma prijenosa broja u nepokretnoj mreži je 25 dana, a rok za uspostavu usluge je 45 dana od potpisivanja odgovarajućeg Zahtjeva, zaprimanja potpune i ispravne jedinstvene izjave o raskidu ugovora s postojećim operatorom ili od dana sklapanja ugovora na daljinu.

5.1.2. Pretplatnički ugovor zasniva se na neodređeno vrijeme. Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između Vipneta i Krajnjeg korisnika započinju potpisivanjem ugovora, odnosno prihvaćanjem zahtjeva. Pravo naplate nastupa uključenjem usluge (priključenjem Terminalne opreme na Vipnetovu javnu komunikacijsku mrežu, odnosno od dana kada usluga postane dostupna Krajnjem korisniku). Vipnet zadržava pravo naplate troškova u slučaju da usluge nisu postale dostupne Krajnjem korisniku uslijed neodgovarajuće ili neispravne kućne instalacije kod Krajnjeg korisnika ili ako Krajnji korisnik nije osigurao odgovarajuće uvjete za smještaj terminalne opreme Vipneta nužne za korištenje usluga. Zahtjev prihvaćen od Vipneta zajedno s ovim Općim uvjetima, uvjetima korištenja odabranih usluga i Cjenikom čini Ugovor o pretplatničkom odnosu (dalje u tekstu: Ugovor). Ugovor će se smatrati sklopljenim i za dodatne usluge koje su dostupne Krajnjem korisniku putem javno objavljenih postupaka, koje utvrđuje Vipnet. Vipnet je obvezan u tom slučaju poslati Krajnjem korisniku pisanu potvrdu o aktivaciji dodatne usluge zajedno s njezinim uvjetima korištenja te uputom o pravu na raskid Ugovora sukladno posebnim zakonima ili elektroničku potvrdu gdje nije moguće poslati pisanu potvrdu. Krajnji korisnik i Vipnet mogu sklopiti pretplatnički Ugovor s posebnom odredbom o obveznom trajanju pretplatničkog odnosa u skladu s važećim propisima u kojem slučaju vrijeme obveznog trajanja ne može biti dulje od dvije godine, pri čemu po isteku obveznog trajanja ugovora Vipnet nastavlja pružati ugovorene usluge. Vipnet omogućava Krajnjim korisnicima zasnivanje pretplatničkog odnosa i za kraća razdoblja, sukladno uvjetima korištenja pojedinih usluga. Zasnivanjem svakog novog obveznog trajanja pretplatničkog ugovora s dobivenim pogodnostima prestaje prethodno ugovoreno obvezno trajanje za taj pretplatnički broj. Krajnji korisnik može ugovoriti novo obvezno trajanje ugovora temeljem zahtjeva ili prihvatom Vipnetove ponude. Zahtjev ili prihvat ponude Vipneta Krajnji korisnik VIPnet d.o.o., Vrtni put 1., Zagreb 8 može podnijeti, odnosno izjaviti pisanim putem ili drugim aktivnim ponašanjem iz kojeg se sa sigurnošću može zaključiti postojanje volje Krajnjeg korisnika, pri čemu se šutnja Krajnjeg korisnika neće smatrati njegovim pristankom. Temeljem postojećeg pretplatničkog Ugovora Krajnji korisnik može ugovoriti zasebno obvezno trajanje ugovora za određenu dodatnu uslugu.

5.1.3. Vipnet se obvezuje na zahtjev Krajnjeg korisnika omogućiti dostupnost Ugovora (Zahtjeva) i u drugačijim oblicima, prilagođenim slijepim i slabovidnim osobama.

5.1.4. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu Vipnet se obvezuje dostaviti korisniku pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru na kućnu adresu ili adresu sjedišta tvrtke, odnosno adresu elektroničke pošte za postojeće pretplatnike. Ugovor sklopljen na daljinu (putem interneta ili telefonskim putem i sl.) smatra se sklopljenim s danom primitka potvrde o sklopljenom ugovoru. Krajnji korisnik ima pravo na raskid ugovora u roku od 14 dana od sklapanja ugovora. Sklapanjem ugovora na daljinu Krajnji korisnik je dao sve potrebne suglasnosti i privole koje su navedene u ovim Općim uvjetima.

5.1.5. U slučaju sklapanja Ugovora izvan poslovnih prostorija trgovca Vipnet se obvezuje dostaviti korisniku pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru na kućnu adresu ili adresu sjedišta tvrtke, odnosno adresu elektroničke pošte ako je ugovor sklopljen na elektronskom obrascu ili je ugovor sklopio postojeći pretplatnik. Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija smatra se sklopljenim na dan kad je Krajnji korisnik potpisao dokumentaciju. Krajnji korisnik ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana od sklapanja ugovora, koji je Krajnji korisnik obvezan potpisati. Sklapanjem ugovora izvan poslovnih prostorija Krajnji korisnik je dao sve potrebne suglasnosti i privole koje su navedene u ovim Općim uvjetima.

5.1.6. U slučaju sklapanja Ugovora u kojem postoji određeno probno razdoblje korištenja usluge unutar kojeg Krajnji korisnik može raskinuti Ugovor bez naknade, Vipnet mora obavijestiti Krajnjeg korisnika, pisanim ili usmenim putem, u roku od 5 (pet) dana prije isteka probnog razdoblja da se protekom navedenog roka Ugovor neće moći raskinuti bez naknade. U slučaju sklapanja ugovora za korištenje usluge širokopojasnog pristupa internetu putem pokretne elektroničke komunikacijske mreže korištenjem podatkovnog uređaja za pristup internetu (USB stick) uz uvjet obveznog minimalnog trajanja ugovora, ili na izričit zahtjev prilikom sklapanja ugovora za govornu uslugu u pokretnoj mreži bez mobilnog uređaja i ugovorne obveze, Vipnet je obvezan osigurati probno razdoblje korištenja uslugom u trajanju od najmanje pet (5) dana te unutar tog razdoblja Krajnjem korisniku omogućiti raskid ugovora bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Krajnji korisnik je obvezan podmiriti ostvareni promet unutar probnog razdoblja.

5.1.7. Ispisani račun dostupan je svim Krajnjim korisnicima u skladu s važećim propisima. Krajnjim korisnicima može biti ponuđena mogućnost dobivanja računa i u elektroničkom obliku (dalje u tekstu: e-račun) u skladu s posebnim propisima (zasebno ili zajedno s ispisanim računom).

5.1.8. E-račun će se dostaviti Krajnjem korisniku na adresu elektroničke pošte koju je naveo u Zahtjevu. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte Krajnji korisnik je dužan pravovremeno obavijestiti Vipnet o novoj adresi. E-račun će biti dostavljen Krajnjem korisniku na novu adresu elektroničke pošte ako o promjeni obavijesti Vipnet najkasnije do 15. u mjesecu za koji se izdaje račun. U slučaju kada Vipnet poduzme sve odgovarajuće mjere za ispravno slanje e-računa, tada neće snositi odgovornost za eventualni izostanak primitka istog. U tom slučaju Krajnji korisnik može zatražiti slanje novog e-računa. Neovisno o prihvaćanju dostave putem e-računa, Krajnji korisnik ima pravo u svako doba zahtijevati dostavu ispisanog računa. Ispisani račun bit će dostavljen Krajnjem korisniku u slučaju:
a. nemogućnosti isporuke e-računa na dostavljenu adresu elektroničke pošte u kojem slučaju će račun biti dostavljen u ispisanom obliku na zadnju poznatu adresu Krajnjeg korisnika za dostavu račun, te u slučaju
b. da Krajnji korisnik zahtijeva dostavu ispisanog računa.
Na uslugu e-računa primjenjuje se ranije dani pristanak o obradi osobnih podataka Krajnjeg korisnika.

5.1.9. Račun će na zahtjev biti dostupan u drugom obliku, prilagođenom slijepim i slabovidnim osobama.

5.1.10. Na zahtjev Krajnjeg korisnika Vipnet će pretplatnicima bez naknade pružiti podroban ispis računa za razdoblje unatrag godinu dana, a korisnicima unaprijed plaćenih usluga na temelju posebnog zahtjeva za određeno prethodno razdoblje, ili u slučaju podnošenja prigovora.

5.1.11. Krajnji korisnik potvrđuje na zahtjevu da je preuzeo detaljne upute o zaštiti od zlouporaba prilikom korištenja usluga pristupa internetu, odnosno da je suglasan da će iste preuzeti na internetskim stranicama Vipneta.

5.2. Odbijanje Zahtjeva

5.2.1. Vipnet ima pravo odbiti Zahtjev u sljedećim slučajevima:
a) ako je Krajnji korisnik maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost na bilo koji način ograničena, a valjano odobrenje zakonskog zastupnika nije dano;
b) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Krajnjeg korisnika, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Krajnjeg korisnika, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti;
c) ako je protiv Krajnjeg korisnika pokrenut postupak stečaja ili likvidacije ili ako Krajnji korisnik postane nesposoban za plaćanje odnosno prezadužen odnosno ako postoji bilo kakvo neosporeno dospjelo, a nepodmireno potraživanje Vipneta po bilo kojoj osnovi prema Krajnjem korisniku ili ako po razumnoj ocjeni Vipneta Krajnji korisnik ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja obveza vjerovnicima, osim ako Krajnji korisnik pruži Vipnetu odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga uključujući ali ne ograničavajući se na: predujam dovoljan za pokriće računa za prvi mjesec korištenja usluge, bankovno jamstvo, prihvaćanje ograničenja korištenja usluge određenog od strane Vipneta, te ako je moguće, prihvaćanje korištenja usluge prema uvjetima za Korisnike unaprijed plaćene usluge;
d) ako postoji osnovana sumnja da je Krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati usluge koje pruža Vipnet ili ako omogućuje zloupotrebu ovih usluga od strane trećih osoba;
e) ako Krajnji korisnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev;
f) ako Krajnji korisnik, prema razumnoj procjeni Vipneta, nije u mogućnosti ispunjavati obveze prema Vipnetu u odnosu na pojedinu uslugu odnosno pojedini tarifni model/paket za koji je Zahtjev, odnosno drugi odgovarajući zahtjev za pojedinu Vipnet uslugu podnesen, posebno ako Krajnji korisnik neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za obavljene usluge, niti je na zahtjev Vipneta dostavio odgovarajuće osiguranje plaćanja navedeno u toč. c) ovog članka;
g) ako postoji kakvo dospjelo, a nepodmireno dugovanje Krajnjeg korisnika prema Vipnetu po bilo kojoj osnovi, Vipnet neće odbiti zahtjev zbog dugovanja u slučaju kada Krajnji korisnik navedena dugovanja osporava u sudskom ili nekom drugom izvansudskom postupku, osim u slučaju kada se radi o istoj vrsti usluge;
h) ako postoji osnovana sumnja da će Vipnetove usluge podnositelj zahtjeva dati na korištenje trećoj osobi u pogledu kojeg postoje razlozi za odbijanje Zahtjeva koji su ovdje navedeni;
i) ako je Vipnet već raskinuo pretplatnički odnos s tim Krajnjim korisnikom zbog povreda ugovornih obveza od strane Krajnjeg korisnika, a posebno ako se radi o povredama u svezi sigurnosti javnih telekomunikacija i zaštite trećih osoba;
j) ako ne postoje tehničke mogućnosti i uvjeti za spajanje pretplatničke terminalne opreme, ili ako utvrdi da ne postoje tehničke pretpostavke koje bi Krajnjem korisniku omogućile traženu razinu usluge u nepokretnoj mreži;
k) ako Krajnji korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva ne dostavi pisanu izjavu da je vlasnik nekretnine suglasan s postavljanjem terminalne opreme i izvođenjem potrebnih radova na nekretnini, a koja može biti dostavljena i putem faksa ili u elektronskom obliku;
l) ako je Zahtjev podnijela osoba koja je na bilo koji način neovlašteno spojila svoju terminalnu opremu ili instalacije na Vipnetovu nepokretnu mrežu ili na fizički priključak drugog Krajnjeg korisnika (s ili bez njegove suglasnosti), ili koja je sama neovlašteno stavila u funkciju svoj fizički priključak nakon privremenog isključenja ili raskida pretplatničkog odnosa i na neki od navedenih načina ili na neki drugi način neovlašteno koristila signale prenesene Vipnetovom nepokretnom mrežom („krađa signala"), sve dok ta osoba ne plati cijenu usluga koje je neovlašteno koristila i Vipnetu nadoknadi drugu štetu zbog neovlaštenog spajanja na nepokretnu mrežu;
m) ako je Zahtjev podnesen od strane bivšeg Krajnjeg korisnika čiji je pretplatnički odnos raskinut zbog toga što je taj bivši Krajnji korisnik omogućio drugoj osobi neovlašteno spajanje terminalne opreme na fizički priključak ili instalaciju tog bivšeg Krajnjeg korisnika, ili na Vipnetovu nepokretnu mrežu, sve dok ta druga osoba ne plati cijenu usluga koje je neovlašteno koristila i Vipnetu nadoknadi drugu štetu zbog neovlaštenog spajanja na nepokretnu mrežu;
n) ako u postupku promjene operatora u nepokretnoj mreži putem jedinstvene izjave, postojeći operator za Krajnjeg korisnika nije potvrdio suglasnost na raskid postojećih usluga;
o) ako je Zahtjev podnesen od strane pravne osobe u čijoj se vlasničkoj strukturi nalaze osobe (osnivač, vlasnik i/ili osoba ovlaštena za zastupanje) za koje Vipnet procijeni da nemaju namjeru podmiriti svoja buduća ili već dospjela dugovanja za korištenje usluga, odnosno da neće biti u mogućnosti podmiriti svoja buduća dugovanja.

5.3. Nepriključenje

5.3.1. U slučaju da je naknada za uključenje usluga plaćena, a uključenje ne bude provedeno zbog odbijanja Zahtjeva, Vipnet se obvezuje vratiti iznos uplaćene naknade za uključenje, uz uvjet da Krajnji korisnik istovremeno Vipnetu vrati SIM karticu i/ili Terminalnu opremu ako mu je ista prethodno izdana na korištenje ili ako nije u mogućnosti vratiti zaprimljenu opremu, prethodno podmiri vrijednost te opreme.

5.3.2. Vipnet nije obvezan sklopiti pretplatnički ugovor niti s podnositeljem zahtjeva za priključenje terminalne opreme u nepokretnoj mreži, u stanu, uredu, poslovnim prostorijama ili nekom drugom prostoru bivšeg Krajnjeg korisnika ako je s njim raskinut ugovor zbog neplaćanja, sve do podmirenja dugovanja, izuzev u slučaju da iste Krajnji korisnik osporava u sudskom ili kojem drugom izvansudskom postupku a Zahtjev se ne odnosi na onu uslugu iz koje je nepodmireno dugovanje nastalo.

^ na vrh stranice

Članak 6.
Cjenik i uvjeti plaćanja

6.1. Cjenik

6.1.1. 6.1.1. Cijene javnih komunikacijskih usluga, kao i sve druge naknade na koje Vipnet ima pravo temeljem ovih Općih uvjeta, utvrđene su Vipnetovim Cjenikom koji bude na snazi u vrijeme korištenja usluga. Vipnet je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Cjenik će biti dostupan na svakom ovlaštenom Vipnetovu prodajnom mjestu gdje se zaprimaju Zahtjevi i na internetskim stranicama www.vipnet.hr te www.tomato.com.hr, www.bnet.hr i www.amis.hr.

6.1.2. U slučaju izmjena Cjenika Vipnet je obvezan izvijestiti Krajnje korisnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i pravu na raskid pretplatničkog odnosa u skladu s ovim Općim uvjetima, a Vipnet može primijeniti izmjene na postojeće Krajnje korisnike najranije 30 (trideset) dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Krajnjeg korisnika, a koje se primjenjuju bez odgode. U slučaju da su izmjene nepovoljnije za Krajnjeg korisnika u odnosu na ugovorene cijene, Krajnji korisnik ima pravo raskinuti pretplatnički odnos bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa u roku od 30 (trideset) dana od dana objave predmetnih izmjena, osim u slučaju ako su te izmjene posljedica regulatornih obveza Vipneta, posljedica izmjena poreza na dodanu vrijednost ili posljedica izmjene veleprodajnih cijena na koje Vipnet nema utjecaja.

6.1.3. U slučaju izmjene ili ukidanja paketa usluga ili drugih dodatnih usluga Vipnet se obvezuje obavijestiti Krajnje korisnike usluga pisanom obavijesti (npr. uz račun) ili elektroničkim putem (SMS, elektronička pošta) najmanje 30 (trideset) dana prije takve namjeravane izmjene ili ukidanja te istodobno ponuditi drugi paket usluga ili drugu dodatnu uslugu, a u protivnom će se na odgovarajući način primjenjivati odredba iz prethodnog stavka.

6.1.4. Vipnet može odrediti različite cijene Usluga ili cijene instalacije u nepokretnoj mreži, za pojedine zgrade, ulice, četvrti, dijelove naselja, naselja ili područja za koja se uvjeti i troškovi pružanja usluga, odnosno, izvođenja fizičkih priključaka značajnije razlikuju. Ako zbog posebnih uvjeta izvođenja fizičkog priključka i pripadajućih vodova i drugih instalacija cijenu Usluge ili instalacije nije moguće unaprijed odrediti pa one zbog toga nisu određene Cjenikom, cijene će biti ponuđene prije sklapanja pretplatničkog ugovora i posebno ugovorene.

6.1.5. U slučaju krađe ili gubitka SIM kartice Krajnji korisnik neće biti odgovoran za plaćanje usluga nakon što Vipnet primi prijavu o krađi ili gubitku od Krajnjeg korisnika, te mu od tog trenutka usluge neće biti naplaćene. Vipnet neće biti odgovoran Krajnjem korisniku ni bilo kojoj trećoj osobi za štetu koja nastane kao posljedica lažne prijave o krađi ili gubitku SIM kartice.

6.1.6. Rok za povrat Terminalne opreme u nepokretnoj mreži je petnaesti (15) dan od dana izdavanja računa u kojem je naplaćena naknada za opremu. U slučaju povrata opreme u navedenom roku sve naknade vezane za opremu će biti stornirane. U slučaju da oprema nije vraćena u propisanom roku, ista prelazi u vlasništvo Krajnjeg korisnika uz obvezu plaćanja naknade za opremu.

^ na vrh stranice

6.2. Uvjeti plaćanja usluga

6.2.1. Vipnet ispostavlja Krajnjem korisniku, osim Korisnicima unaprijed plaćene usluge, mjesečne račune za obavljene usluge i za druge naknade sukladno Cjeniku, s rokom dospijeća navedenim na računu. Račun se može ispostavljati u pisanom ili elektroničkom obliku (e-mail, korisničke stranice npr. Moj Vip). Prigovori u pogledu iznosa iz računa moraju se podnijeti Vipnetu u pisanom obliku u skladu sa člankom 9. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Krajnji korisnik prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Krajnji korisnik. Krajnji korisnik je obvezan platiti ukupan iznos neosporenih troškova i dugovanja nastalih za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa, uključujući i troškove usluga (npr. troškove roaminga, prijenosa podataka i dr.) čiji obračun može kasniti i može biti obračunat na posebnom računu.

6.2.2 Vipnet je ovlašten temeljem suglasnosti Krajnjeg korisnika dane potpisom Zahtjeva, uz prethodnu pisanu obavijest Krajnjem korisniku, prenijeti na banke kreditore kao i na ovlaštene agencije za naplatu potraživanja, pravo naplate računa Krajnjeg korisnika. Ako primi pisanu obavijest od Vipneta, Krajnji korisnik je obvezan dospjeli neosporeni iznos računa bez dodatne naknade platiti izravno bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja u skladu sa zaprimljenom obavijesti. Radi omogućavanja prijenosa prava naplate bankama kreditorima odnosno agencijama za naplatu potraživanja, Vipnet je bankama kreditorima i agencijama za naplatu potraživanja ovlašten predati potrebne podatke.

6.2.3. Vipnet je obvezan nadzirati uobičajeno ponašanje Krajnjeg korisnika, te u slučaju da uoči neuobičajeno i iznenadno povećanje troška korištenja javnih komunikacijskih usluga tijekom obračunskog razdoblja, a koji prelazi dvostruko veći iznos od prosječnog iznosa računa u prethodna tri mjeseca odnosno ako postoji opravdana sumnja na zlouporabu u korištenju usluga, Vipnet će o takvoj okolnosti upozoriti Krajnjeg korisnika na primjeren način, putem SMS-a, e-mail poruke ili govornog automata (IVR), a može nakon upozorenja i privremeno isključiti Terminalnu opremu radi smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, zaštite interesa Krajnjeg korisnika i Vipneta, te umanjenja budućeg duga. U slučaju da Krajnji korisnik koristi usluge u razdoblju kraćem od tri mjeseca Vipnet će ga u najkraćem mogućem roku upozoriti u trenutku kada ukupan trošak javnih komunikacijskih usluga bude dvostruko veći od ugovorenog iznosa minimalne mjesečne potrošnje, odnosno mjesečne naknade. U slučaju privremenog isključenja, po prethodnom upozorenju korisnika u svrhu zaštite od prekomjerne potrošnje, zlouporabe ili prijevara, Vipnet može uvjetovati ponovno uključenje prijevremenim plaćanjem novčanog iznosa nedospjelog potraživanja za tekuće obračunsko razdoblje, ali samo ako je ukupan trošak javnih komunikacijskih usluga četverostruko veći od prosječnog iznosa računa u prethodna tri mjeseca. Upozorenje o povećanoj potrošnji može kasniti u odnosu na Krajnje korisnike kod kojih do povećanog korištenja određene usluge dođe zbog boravka izvan teritorija Republike Hrvatske, obzirom da podatke o prometu ostvarenom u roamingu Vipnet zaprima od strane drugih operatora sa zakašnjenjem.

6.2.4. Ako zbog propusta Krajnjeg korisnika identifikacijski podaci o Krajnjem korisniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Vipnet će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Krajnji korisnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Za kašnjenje Krajnjeg korisnika u plaćanju dospjelih potraživanja Vipnet ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

6.2.5. Korisnik unaprijed plaćene usluge može koristiti Vipnetove usluge u novčanoj vrijednosti koja se nalazi na njegovom prepaid računu do isteka roka uporabe računa kako je naznačeno na samom prepaid bonu ovisno o vrijednosti prepaid bona, a minimalno 3 (tri) mjeseca. Na prepaid bonu navedena njegova novčana vrijednost, rok uporabe i vrijeme nadoplate prepaid računa. Novčana vrijednost prepaid bona dodaje se na prepaid račun Krajnjeg korisnika. Rokovi uporabe korisničkog bona počinju se računati od trenutka nadoplate prepaid računa Krajnjeg korisnika. Rokovi uporabe prepaid bonova ne mogu se zbrajati. Ako tijekom uporabe prethodnog prepaid bona dođe do nadoplate računa Krajnjeg korisnika novim prepaid bonom, u tom slučaju vrijedi rok uporabe koji istječe kasnije. U slučaju da Vipnet utvrdi da je SIM kartica dodijeljena Korisniku unaprijed plaćene usluge za potrebe korištenja pojedinih Vipnetovih usluga korištena u svrhe M2M usluge, u tom slučaju Vipnet će takvom korisniku onemogućiti daljnje korištenje novčanog iznosa na njegovom prepaid računu za bilo koje usluge za koje se isti može koristiti uključivo i usluge elektroničkog novca.

6.3. Naplata neplaćenih potraživanja

6.3.1. Krajnji korisnik je obvezan podmiriti račun do datuma dospijeća naznačenog na računu. Vipnet može privremeno ograničiti usluge ili isključiti pretplatničku Terminalnu opremu iz javne elektroničke komunikacijske mreže ako pretplatnik nije podmirio dospjelo dugovanje u roku od 30 dana od dana dostavljanja opomene u pisanom ili elektroničkom obliku (u slučaju da se dostavlja e-račun), a nije podnio prigovor na iznos kojim je zadužen.

6.3.2. Za vrijeme trajanja privremenog isključenja Terminalne opreme, Krajnjem korisniku se moraju omogućiti dolazni pozivi kada se Krajnji korisnik nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, odlazni pozivi prema hitnim službama i besplatnom broju službe za korisnike Vipneta. Vipnet mora obavijestiti Krajnje korisnike SMS porukom o tome da ne mogu primati dolazne pozive kada se nalaze izvan teritorija Republike Hrvatske u slučaju privremenog isključenja iz ovog stavka. Privremeno isključenje Terminalne opreme, u skladu s tehničkim mogućnostima, ograničiti će se samo na usluge za koje nije bilo podmireno dugovanje.

6.3.3. Ako Krajnji korisnik ne podmiri dugovanje ni nakon isteka 30 (trideset) dana od dana privremenog isključenja, Vipnet može trajno isključiti usluge i raskinuti pretplatnički odnos u skladu s ovim Općim uvjetima.

6.3.4. U slučaju podmirenja duga, Vipnet zadržava pravo obračunati Krajnjem korisniku naknadu za ponovno uključenje pojedine usluge i/ili SIM kartice i/ili Terminalne opreme sukladno važećem Cjeniku.

^ na vrh stranice

Članak 7.
Prijenos pretplatničkog odnosa

7.1. Krajnji korisnik može prenijeti Ugovor na novog Krajnjeg korisnika putem prihvata Zahtjeva novog Krajnjeg korisnika i zasnivanjem pretplatničkog odnosa s njime, uz uvjet da novi Krajnji korisnik nastavi koristiti usluge putem istog pretplatničkog broja ranijeg Krajnjeg korisnika i/ili putem iste priključne točke mreže, odnosno na istoj lokaciji u slučaju prijenosa Ugovora za usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži.

7.2. Prijenos pretplatničkog odnosa izvršiti će se na zahtjev ranijeg Krajnjeg korisnika, nakon što Vipnet prihvati Zahtjev novog Krajnjeg korisnika. Prije prihvata Zahtjeva novog Krajnjeg korisnika Vipnet je ovlašten poduzeti u pogledu novog Krajnjeg korisnika sve radnje na koje je inače ovlašten ovim Općim uvjetima u pogledu zasnivanja pretplatničkog odnosa.

7.3. Pretplatnički odnos biti će prenesen na novog Krajnjeg korisnika u trenutku kada Vipnet prihvati Zahtjev novog Krajnjeg korisnika. Novi Krajnji korisnik odgovoran je za plaćanje korištenih usluga i naknada od trenutka kada Vipnet aktivira uslugu.

7.4. Raniji Krajnji korisnik odgovara za sve troškove nastale do aktivacije usluga novom Krajnjem korisniku. Vipnet će ranijem Krajnjem korisniku dostaviti pisani račun za usluge i naknade koje je raniji Krajnji korisnik koristio, a čiji obračun se nije mogao izvršiti u vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa sa ranijim Krajnjim korisnikom (npr. usluge u roamingu) i koje je raniji Krajnji korisnik obvezan platiti.

7.5. U slučaju prijenosa prava na nekretninu (stana ili poslovnog prostora) pretplatnički odnos u nepokretnoj mreži može se prenijeti na novog vlasnika ili korisnika nekretnine, ako ta osoba nastavi upotrebljavati postojeću priključnu točku mreže na istoj lokaciji.

7.6. U slučaju iznajmljivanja stana ili poslovnog prostora najmodavac ili zakupodavac može prava i obveze iz pretplatničkog odnosa, koje se odnose na pripadajuću priključnu točku nepokretne mreže i pretplatnički broj, privremeno prenijeti na najmoprimca ili zakupnika koji time postaje privremeni Krajnji korisnik u skladu s njihovim međusobnim ugovorom. Neka od prava koja se ne mogu prenijeti na privremenog Krajnjeg korisnika su: raskid pretplatničkog odnosa, prijenos broja, preseljenje priključka, prijenos pretplatničkog odnosa i sl. Takav prijenos je podložan naplati naknade sukladno važećem Cjeniku, ako do takvog prijenosa dođe više od jedan put tijekom trajanja pretplatničkog odnosa. Najmoprimac ili zakupnik koji postaje privremeni Krajnji korisnik odgovara za ispunjenje svih obveza proizašlih iz pretplatničkog ugovora od trenutka kada je postao privremeni Krajnji korisnik. O prestanku ugovora o najmu stana ili zakupu poslovnog prostora, vlasnik stana ili poslovnog prostora obvezan je bez odgode obavijestiti Vipnet. Nakon što Vipnet zaprimi obavijest vlasnika stana ili poslovnog prostora, Vipnet će prava i obveze iz privremenog Pretplatničkog odnosa vratiti na vlasnika stana ili poslovnog prostora.

7.7. Vipnet može uskratiti pristanak na prijenos te na privremeni prijenos pretplatničkog odnosa, sukladno članku 5.2.1. ovih Općih uvjeta (Odbijanje zahtjeva).

^ na vrh stranice

Članak 8.
Smetnje, tehničke i operativne mogućnosti Vipnetove mreže

8.1. Krajnji korisnici usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži Vipneta potpisom Zahtjeva prihvaćaju da Vipnet pruža usluge unutar tehničkih i operativnih mogućnosti sustava svoje javne komunikacijske mreže te da zbog toga usluge neće biti dostupne Krajnjem korisniku u svako doba i na svakom mjestu.

8.2. Krajnji korisnici usluga u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži Vipneta su obvezni plaćati mjesečnu naknadu čak i ako usluge ne budu dostupne u određenim područjima ili u određeno doba. Krajnji korisnici usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži Vipneta obvezni su plaćati mjesečnu naknadu iako nisu koristili ili pokušali koristiti usluge unutar određenog razdoblja i/ili po promjeni lokacije korištenja usluga. Vipnet se obvezuje prilikom potpisivanja Zahtjeva obavijestiti Krajnjeg korisnika o eventualnim smetnjama i/ili mogućim tehničkim poteškoćama.

8.3. Ako zbog radnje Krajnjeg korisnika za koju on odgovara dođe do neočekivanog produljenja radova na otklanjanju smetnji, Krajnji korisnik neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja mjesečne naknade Vipnetu.

8.4. Vipnet nije obvezan platiti naknadu štete ako je razina kakvoće obavljene komunikacijske usluge manja od propisane razine kakvoće usluge zbog objektivnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti niti izbjeći ili ukloniti (viša sila). Vipnet također neće biti odgovoran za eventualnu štetu koja nastane tijekom održavanja javne komunikacijske mreže Vipneta, a koja bi mogla imati utjecaj na kakvoću usluga kao i za neznatnu štetu ili izmaklu dobit Krajnjeg korisnika nastalu zbog smetnji tijekom korištenja usluga, osim ako prisilnim propisima Republike Hrvatske nije određeno drugačije.

8.5. Ako zbog tehničke smetnje i/ili smanjenja kakvoće usluge u djelokrugu odgovornosti Vipneta, Krajnjem korisniku nije bio omogućen pristup ili korištenje javnim komunikacijskim uslugama u razdoblju dužem od 24 sata ovisno o vrsti tehničke smetnje (odnosno 10 sati u nepokretnoj mreži Vipneta), u postupku rješavanja prigovora se razmjerno trajanju tehničke smetnje umanjuje mjesečna naknada ili se Krajnji korisnik na drugi način obeštećuje. Tehničkom smetnjom iz ovog stavka ne smatra se ne pokrivanje određenog područja korisnim signalom Vipnetove javne komunikacijske mreže, te Krajnji korisnik koji se zatekne na tom području ne ostvaruje pravo na umanjenje naknade.

^ na vrh stranice

Članak 9.
Podnošenje prigovora i zahtjevi za naknadu štete

9.1. Krajnji korisnik koji je podnio prigovor na kakvoću obavljene usluge može tražiti naknadu štete od Vipneta ako se utvrdi da je kakvoća obavljene usluge manja od kakvoće propisane važećim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Općim uvjetima.

9.2. Ako se tijekom pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa za korištenje usluga ili kakva druga potraživanja iz Ugovora, Krajnji korisnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat samo ako Vipnet prihvati ova potraživanja ili ako su takva potraživanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili drugom konačnom odlukom odgovarajućeg nadležnog tijela.

9.3. Krajnji korisnik će podnijeti zahtjev za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa Vipnetu u pisanom obliku. Vipnet je ovlašten u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva prihvatiti zahtjev i isplatiti potraživanje Krajnjem korisniku, ili prihvatiti zahtjev i provesti prijeboj potraživanja koje ima prema Krajnjem korisniku s potraživanjem koje ovaj ima prema Vipnetu uz istodobnu dostavu Krajnjem korisniku izjave o prijeboju, u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva, ili u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka zahtjeva odbiti zahtjev dostavom pisane obavijesti Krajnjem korisniku o odbijanju zahtjeva.

9.4. Krajnji korisnik može Vipnetu podnijeti u pisanom obliku, a što uključuje i elektroničku poštu ako je ista prijavljena Vipnetu kao kontakt adresa Krajnjeg korisnika, prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge, prigovor na kupljeni proizvod, te prigovor zbog povrede odredaba ugovora. Ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pružene usluge, prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 (trideset) dana od dana dospijeća računa za pružene usluge. Ako se radi o prigovoru na kakvoću pružene usluge prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge. U svim drugim slučajevima prigovor se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana saznanja za radnju ili propust Vipneta, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana povrede odredaba ugovora. Služba za korisnike će provesti postupak ispitivanja opravdanosti prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Služba za korisnike obvezna je u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, odnosno u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja istog ako se radi o prigovoru na usluge s posebnom tarifom.

9.5. Na pisani odgovor Vipneta Krajnji korisnik ima pravo podnijeti pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu za pritužbe potrošača pri Vipnetu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja pisanog odgovora. Povjerenstvo je obvezno dostaviti pisani odgovor Krajnjem korisniku u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja njegove pritužbe. Ako Krajnji korisnik ne podnese prigovor u ostavljenom roku, Povjerenstvo isti neće uzeti u razmatranje i odbaciti će ga kao nepravovremen.

9.6. Krajnji korisnik, koji je podnio prigovor iz stavka 9.4. ovog članka na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu plaća do rješenja prigovora nesporni dio iznosa računa za pružene usluge ili prosječni iznos kojim je bio zadužen u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koji se odnosi prigovor.

9.7. Ako Krajnji korisnik prilikom djelomičnog podmirenja računa nije specificirao koju uslugu u nepokretnoj mreži plaća, prvo će se, sukladno tehničkim mogućnostima, isključiti telefonska usluga, potom Internet usluga te na kraju TV usluga, ovisno o tome koliki dio računa nije podmiren.

9.8. Krajnji korisnik neće biti dužan platiti sporni iznos računa ako je tijekom razdoblja na koje se odnosi njegov prigovor došlo do tehničke smetnje ili druge neispravnosti, prijevare ili zlouporabe za koju je temeljem pravomoćne odluke suda ili drugog nadležnog tijela utvrđeno da je uzrokovala povećano zaduženje za obavljenu uslugu. Ako je Račun već plaćen u cijelosti, Korisniku će biti vraćen više zaračunati iznos ili se za taj iznos umanjuje Račun za prvo sljedeće obračunsko razdoblje.

9.9. Krajnjem korisniku koji je podnio prigovor zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora ili prigovor na neopravdanu obustavu usluga Vipnet će, ako se utvrdi opravdanost zahtjeva Krajnjeg korisnika, omogućiti pravo na raskid ugovora bez podmirivanja ugovornih obveza te povrat svih neopravdano naplaćenih iznosa, osim dospjelog dugovanja za pružene usluge.

9.10. Ako Krajnji korisnik ospori račun Vipneta u sudskom ili izvansudskom postupku, a uredno i dalje podmiruje sve slijedeće nesporne račune, Vipnet ne smije Krajnjem korisniku isključiti usluge do okončanja sudskog ili izvansudskog postupka, te postupka rješavanja spora pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti, osim u slučaju kada je Krajnji korisnik raskinuo pretplatnički odnos. Ako se taj prigovor odnosi na određene pozivne brojeve, odnosno na određenu vrstu odlaznih poziva na računu, Vipnet će odmah nakon zaprimanja prigovora, a na temelju zahtjeva Krajnjeg korisnika sukladno tehničkim mogućnostima, bez naknade zabraniti uporabu tih odlaznih poziva do opoziva takvog zahtjeva od strane Krajnjeg korisnika.

9.11. U slučaju prigovora iz stavka 9.4. ovog članka, Krajnji korisnik može prije podnošenja tužbe nadležnom sudu, podnijeti zahtjev za rješavanje spora Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (dalje u tekstu: Agencija), u roku od najviše 30 (trideset) dana od dana zaprimanja pisanog odgovora od strane Povjerenstva.

9.12. U slučaju podnošenja zahtjeva za rješavanje spora Agenciji, Vipnet je obvezan zastati sa svim postupcima do okončanja spora pred Agencijom. U slučaju donošenja odluke ili mišljenja o neosnovanosti prigovora Krajnjeg korisnika, Vipnet može potraživati osporavani iznos u skladu sa Zakonom. Zastara osporene tražbine ne teče za vrijeme rješavanja spora pred Agencijom.

9.13. Ako je Vipnet obustavio pružanje usluge prije nego što je od Krajnjeg korisnika, nadležnog tijela ili osobe obaviješten o pokrenutom postupku iz stavka 9.10. ovog članka, obvezan je bez odgode i bez naknade ponovo započeti i nastaviti pružati uslugu Krajnjem korisniku do okončanja sudskog ili izvansudskog postupka, odnosno postupka rješavanja spora pred Agencijom, osim u slučaju kada je Krajnji korisnik raskinuo pretplatnički odnos.

9.14. Vipnet će upoznati Krajnjeg korisnika putem računa i na drugi prikladan način s uvjetima podnošenja prigovora, u skladu s ovim Općim uvjetima, a osobito o rokovima i načinu podnošenja prigovora, nazivu i sjedištu te brojevima telefona i telefaksa nadležne službe Vipneta za rješavanje prigovora i reklamacije, te o mogućnostima pribavljanja obrasca za podnošenje prigovora i reklamacije.

9.15. Podroban ispis računa korisnicima unaprijed plaćenih usluga dostavlja se bez naknade u slučaju podnošenja prigovora sukladno odredbama ovog članka i sukladno posebnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

9.16. U slučaju prigovora Krajnjeg korisnika radi povrede odredaba pretplatničkog ugovora u pogledu brzine širokopojasnog pristupa internetu u nepokretnoj mreži Vipneta, Krajnji korisnik je obvezan dostaviti mjerenja brzine širokopojasnog pristupa internetu koje se obavlja putem posebnog mjernog alata (koji je dostupan na internetskim stranicama HAKOM-a), u skladu s posebnim uvjetima korištenja tog alata.

9.17. Krajnji korisnik koji je podnio zahtjev za prijenos broja u Vipnet ima pravo pisanim putem podnijeti poseban zahtjev za isplatu naknade za nepravovremeni prijenos broja. Krajnji korisnik ima pravo na isplatu naknade zbog neopravdanog kašnjenja ili odgode prijenosa broja. Naknada iznosi 10,00 kn za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja, a najviše 3.600,00 kn za jedan broj ili 36.000,00 kn za više brojeva na jednom zahtjevu za prijenos broja. Podaci koji su mjerodavni za evidentiranje nepravovremenog prijenosa broja pohranjeni su u sustavima Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, a temelje se na podacima o mogućnosti korištenja usluge na prenesenom broju. Krajnji korisnik prihvaća mogućnost da termin prijenosa broja koji je upisan u zahtjevu za prijenos broja naknadno može biti odgođen, o čemu će korisnik biti pravovremeno obaviješten. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od provedenog prijenosa broja ili od vremenskog okvira prijenosa kada prijenos nije realiziran. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku identifikacijskog dokumenta, navesti broj ili brojeve za koje se traži naknada te broj tekućeg računa na koji se može izvršiti isplata naknade, odnosno druge odgovarajuće dokumente za korisnike pravne osobe. Nakon provjere svih relevantnih činjenica, ako su zadovoljeni uvjeti za Vipnetovu isplatu naknade, Vipnet će u roku od 7 radnih dana od dana primitka zahtjeva obavijestiti Krajnjeg korisnika o odobrenom iznosu i načinu isplate naknade (odobrenje i isplata na tekući račun, dodjela kredita na sljedećem mjesečnom računu ili na računu za unaprijed plaćene usluge) te će u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva realizirati isplatu naknade. Ako se provjerom utvrdi da Vipnet nije odgovoran za isplatu naknade, da nije došlo do nepravovremenog prijenosa broja, da prijenos broja nije bio otkazan zbog kašnjenja, da je korisnik već ostvario pravo na naknadu za kašnjenje u uspostavi usluge u nepokretnoj mreži ili da zahtjev nije podnesen u propisanom roku, zahtjev će biti odbijen, o čemu će korisnik biti obaviješten u roku od 7 radnih dana od primitka zahtjeva. Ako Vipnet utvrdi da je došlo do nepravovremenog prijenosa broja ili kašnjenja u prijenosu broja, a Vipnet za to nije odgovoran, Vipnet će proslijediti zahtjev korisnika drugom operatoru koji je obvezan preuzeti daljnje vođenje postupka, o čemu će obavijestiti korisnika. U slučaju da je Vipnetu drugi operator proslijedio zahtjev za isplatu naknade koji sadrži sve potrebne podatke, Vipnet će provjeriti uvjete za isplatu naknade i u roku od 7 radnih dana od primitka zahtjeva od drugog operatora odgovoriti korisniku je li zahtjev odbijen ili je odobrena isplata naknade i na koji način. Ako je isplata naknade odobrena, provest će se najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva drugom operatoru. U slučaju da zahtjev za isplatu naknade bude odbijen, Krajnji korisnik može podnijeti prijavu inspektoru Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.

9.18. Krajnji korisnik u nepokretnoj mreži koji je podnio Zahtjev za usluge nepokretne mreže, ima pravo pisanim ili elektroničkim putem (u pravilu sa verificirane adrese elektroničke pošte, ili sa bilo koje adrese elektroničke pošte uz prilaganje preslike potpisanog zahtjeva i preslike dokumenta za provjeru identiteta), podnijeti poseban zahtjev za isplatu naknade za kašnjenje u uspostavi usluge u nepokretnoj mreži ili za prekid usluge dulji od jednog dana koji je posljedica promjene operatora. Korisnik ima pravo na isplatu naknade i ako je zbog prekoračenja roka uspostave usluge otkazao Zahtjev, kao i u slučaju kašnjenja u realizaciji preseljenja pretplatničke linije. Naknada iznosi 240,00 kn za svaki započeti dan, a najviše 3.600,00 kn. Zahtjev za isplatu naknade se podnosi u roku od 75 dana od potpisa jedinstvene izjave ili dana sklapanja ugovora na daljinu. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku identifikacijskog dokumenta, navesti broj ili brojeve ili usluge za koje se traži naknada, datum podnošenja Zahtjeva ili potpisivanja jedinstvene izjave, te broj tekućeg računa na koji se može izvršiti isplata naknade, odnosno druge odgovarajuće dokumente za korisnike pravne osobe. Nakon provjere svih relevantnih činjenica, ako su zadovoljeni uvjeti za isplatu naknade od strane Vipneta, Vipnet će u roku 7 radnih dana od dana primitka zahtjeva obavijestiti Krajnjeg korisnika o odobrenom iznosu i načinu isplate naknade, te će u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva realizirati isplatu naknade. Ako se provjerom utvrdi da nije došlo do kašnjenja u uspostavi usluge, da realizacija nije bila otkazana zbog kašnjenja, da je korisnik dao pisanu suglasnost na produženje roka za uspostavu usluge, da je do kašnjenja došlo radi nemogućnosti dostave opreme ili izvođenja instalacije koje je uzrokovano nedostupnošću korisnika, da je korisnik već ostvario pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja, da je korisnik bio obaviješten o nemogućnosti realizacije usluge u propisanom roku, ili da zahtjev nije podnesen u propisanom roku, zahtjev će biti odbijen, o čemu će korisnik biti obaviješten u roku od 7 radnih dana od primitka zahtjeva. Ako korisnik od Vipneta istovremeno zahtijeva i ostvari pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja i naknadu za kašnjenje u uspostavi usluge, Vipnet mu neće dodijeliti naknadu za kašnjenje u uspostavi usluge.

^ na vrh stranice Članak 10.
Obveza Vipneta o čuvanju podataka o Krajnjim korisnicima

10.1. Vipnet će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Krajnjim korisnicima. Vipnet će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koju su u skladu sa zakonom te ovim Općim uvjetima.

10.2. Vipnet pridržava pravo, uz prethodni pristanak Krajnjeg korisnika, obavještavati ga raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim ponudama. Krajnji korisnik može uskratiti svoj prethodni pristanak besplatnim pozivom Službi za korisnike.

^ na vrh stranice

Članak 11.
Privremeno isključenje Terminalne opreme i/ili ograničenje usluga


11.1. Vipnet ima pravo trenutnog privremenog isključenja Terminalne opreme kao i pravo ograničenja korištenja usluga Krajnjem korisniku, uz davanje obavijesti, u slučajevima:
a) ako Vipnet utvrdi postojanje okolnosti vezanih za naplatu potraživanja iz članka 6.3.1. ovih Općih uvjeta;
b) ako Vipnet zaprimi prijavu o gubitku ili krađi SIM kartice i/ili Terminalne opreme sukladno posebnim uvjetima korištenja za terminalnu opremu i realizacije usluga priključenja;
c) ako Vipnet naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg razloga za odbijanje Zahtjeva navedenih u točki 5.2. ovih Općih uvjeta;
d) ako postoji osnovana sumnja da je Krajnji korisnik zloupotrebljavao, zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati usluge koje pruža Vipnet ili ako omogućuje zloupotrebu ovih usluga od strane trećih osoba;
e) ako je priključena Terminalna oprema neispravna ili nije certificirana, ili je Krajnji korisnik neovlašteno priključio Terminalnu opremu;
f) ako je Krajnji korisnik omogućio drugoj osobi da svoju terminalnu opremu neovlašteno spoji na fizički priključak, vodove ili drugu instalaciju, ili izravno na Vipnetovu nepokretnu mrežu;
g) ako je Krajnji korisnik uklonio postojeću/instaliranu terminalnu opremu i pripadajuće instalacije te je priključio vlastitu mrežnu terminalnu opremu za koju postoji osnovana sumnja da uzrokuje štetne smetnje u javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži;
h) ako tijekom trajanja pretplatničkog ugovora Vipnet utvrdi kršenje Kodeksa ponašanja prilikom korištenja Internet usluge u nepokretnoj mreži (odredbe o razumnom korištenju mrežnih resursa ili zloupotrebi);
i) ako su fizički priključak ili druga instalacija u stanu Krajnjeg korisnika ili drugom prostoru neispravni tako da mogu izazvati smetnje u radu nepokretne mreže;
j) ako Krajnji korisnik ne omogući pregled terminalne opreme ili priključka;
k) ako je potrebno izvesti radove na nepokretnoj pristupnoj mreži koje nije moguće izvesti bez privremenog isključenja, Vipnet ima pravo provesti privremeno isključenje 30 (trideset) dana nakon što je obavijestio Krajnjeg korisnika o potrebi izvođenja radova i najavio privremeno isključenje;
l) u svakom drugom slučaju koji je predviđen Zakonom, podzakonskim aktima ili ovim Općim uvjetima.

11.2. Terminalna oprema biti će ponovno trenutno uključena, odnosno, ograničenje usluga će prestati kada razlozi za privremeno isključenje Terminalne opreme ili ograničenje usluga budu uklonjeni.

11.3. Obvezno trajanje pretplatničkog odnosa ne teče za vrijeme privremenog isključenja Terminalne opreme do kojeg je došlo na zahtjev Krajnjeg korisnika, a po ponovnom uključenju nastavlja teći. Krajnji korisnik ima pravo zatražiti privremeno isključenje Terminalne opreme iz javne elektroničke komunikacijske mreže jednom godišnje koje ne može trajati dulje od 3 (tri) mjeseca, a iznimno do najviše 270 (dvijestotinesedamdeset) dana godišnje što se ne odnosi na nepokretnu kabelsku mrežu. Krajnji korisnik je obvezan nastaviti plaćanje najma terminalne opreme u nepokretnoj kabelskoj mreži za vrijeme trajanja privremenog isključenja. Ako Pretplatnik zahtjeva privremeno isključenje samo jedne od usluga, prihvaćanje istog od strane Vipneta može rezultirati i privremenim isključenjem neke druge usluge Vipneta, ako se radi o tehnički uvjetovanim ili povezanim uslugama, što se posebno odnosi na usluge i pakete usluga u nepokretnoj mreži.

11.4. Vipnet je obvezan, ako postoji tehnička mogućnost, ponuditi svim Krajnjim korisnicima mogućnost postavljanja zabrane pristupa sadržaju koji nije namijenjen djeci. Prigodom potpisivanja Ugovora, Vipnet ili njegovi ovlašteni prodavači obvezni su ponuditi takvu mogućnost. Ako Krajnji korisnik odabere navedenu mogućnost istu može početi koristiti bilo kada za vrijeme trajanja Ugovora, te će ona ostati na snazi sve dok Krajnji korisnik ne zatraži ukidanje.
11.5. Za vrijeme privremenog isključenja Terminalne opreme i privremenog isključenja na zahtjev Krajnjeg korisnika, mjesečna naknada se ne naplaćuje. Za vrijeme ograničenja pojedinih usluga (npr. SMS, roaming, usluge s posebnom tarifom) ili ograničenja odlaznih poziva uslijed neplaćanja usluga, mjesečna naknada se naplaćuje.

^ na vrh stranice

Članak 12.
Raskid pretplatničkog odnosa

12.1. Pretplatnički odnos između Vipneta i Krajnjeg korisnika može biti raskinut zbog razloga navedenih u važećem Zakonu odnosno podzakonskim aktima kao i u sljedećim slučajevima:
a) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 6.3.3 ovih Općih uvjeta;
b) ako Krajnji korisnik više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti Vipneta ili ako nije odredio adresu za slanje računa;
c) ako Vipnet sazna da je bilo koji od podataka Krajnjeg korisnika iz Zahtjeva lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu valjano ispravljeni u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti Vipneta;
d) ako postoji osnovana sumnja da Krajnji korisnik zloupotrebljava usluge koje pruža Vipnet ili ako Krajnji korisnik omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama, ili ako postoji osnovana sumnja da Vipnetove usluge koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji, a posebno u slučajevima zlouporabe poziva prema broju 112;
e) u slučaju podnošenja zahtjeva za prijenos broja u skladu s posebnim propisom;
f) ako nadležno tijelo utvrdi krivnju Krajnjeg korisnika za namjerno uznemiravanje drugih korisnika, ometanje i/ili onemogućavanje korištenja Vipnet usluga drugim korisnicima usluga;
g) ako nakon sklapanja pretplatničkog ugovora nastupe ili se pokažu okolnosti zbog kojih Vipnet nije u mogućnosti izvesti fizički priključak, ili Vipnet nije u mogućnosti pružati ugovorene usluge ni nakon proteka roka 7 dana od dana realizacije priključka ili dostave Terminalne opreme u nepokretnoj mreži, ili ako bi zbog tih okolnosti, da su postojale ili bile poznate, Vipnet mogao odbiti zahtjev za priključenje, a posebno ako u razumnom roku ne dobije građevinsku ili drugu potrebnu dozvolu za gradnju nepokretne mreže. Kad prestanu razlozi zbog kojih je raskinut pretplatnički ugovor te ako postoje uvjeti za priključenje, Vipnet će o tome obavijestiti Pretplatnika.

^ na vrh stranice

Članak 13.
Ostali razlozi za raskid pretplatničkog odnosa

13.1. Krajnji korisnik može raskinuti pretplatnički odnos slanjem obavijesti o raskidu Ugovora poštom, elektroničkim putem, telefaksom ili potpisivanjem zahtjeva za raskid Ugovora na ovlaštenom prodajno-poslovnom mjestu. Korisnik koji podnosi zahtjev u pravilu ga treba potpisati i dostaviti svoje identifikacijske podatke koji obuhvaćaju ime i prezime pretplatnika ili ovlaštene osobe u pravnoj osobi, adresu, OIB, presliku osobnog identifikacijskog dokumenta i podatke o priključku i uslugama za koje podnosi zahtjev. Ako se radi o zahtjevu za raskid ugovora iz članka 5.1.4. i 5.1.5. ovih Općih uvjeta koji se podnosi elektroničkim putem ili zahtjevu koji se podnosi s verificirane adrese elektroničke pošte, on ne mora biti potpisan niti treba biti dostavljena preslika identifikacijskog dokumenta. Osim u slučaju iz čl. 3.8. ovih Općih uvjeta, po zaprimanju pisane obavijesti o raskidu Ugovor u pokretnoj mreži bit će raskinut u roku od jednog radnog dana, dok pravne posljedice raskida ugovora u nepokretnoj mreži nastupaju istekom dvanaestog radnog dana od dana kad je Vipnet zaprimio izjavu o raskidu pretplatničkog ugovora. U slučaju da je raskid ugovora u nepokretnoj mreži posljedica obrade jedinstvene izjave za raskid ugovora, poseban pisani zahtjev za raskid ugovora nije potreban, a raskid može nastupiti prijenosom broja, aktivacijom usluge kod novog operatora ili na zahtjev Krajnjeg korisnika. Vipnet će Krajnjeg korisnika koji je podnio zahtjev za raskid ugovora pisanim putem obavijestiti o raskidu ugovora.

 

13.2. U slučaju smrti Krajnjeg korisnika njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u obiteljskom kućanstvu obvezni su obavijestiti Vipnet o smrti Krajnjeg korisnika u roku od 30 (trideset) dana od dana smrti, u kojem mogu istovremeno zatražiti prijenos pretplatničkog odnosa. Ako nasljednik ili član obitelji Krajnjeg korisnika s kojim je ovaj živio u obiteljskom kućanstvu u obavijesti o smrti ne zatraži od Vipneta promjenu imena u naslovu Krajnjeg korisnika i prijenos pretplatničkog odnosa, pretplatnički odnos smatrat će se raskinutim danom smrti Krajnjeg korisnika. Nasljednici preminulog Krajnjeg korisnika odgovaraju Vipnetu u skladu sa odredbama Zakona o nasljeđivanju za sva nepodmirena dugovanja koja su nastala prije dana smrti preminulog Krajnjeg korisnika kao i za Vipnetova potraživanja koja nastanu do trenutka stvarnog isključenja Terminalne opreme preminulog Krajnjeg korisnika. Ako nakon smrti Krajnjeg korisnika nasljednici odnosno članovi zajedničkog kućanstva nastave koristiti usluge sadržane u njegovom pretplatničkom ugovoru smatra se da su time izrazili volju za nastavkom pretplatničkog ugovora, u kojem slučaju su obvezni zatražiti prijenos pretplatničkog ugovora na svoje ime.

13.3. Ako Vipnet namjerava obustaviti pružanje nekih svojih usluga, mora obavijestiti Krajnje korisnike tih usluga pisanim ili elektroničkim putem najmanje 30 (trideset) dana unaprijed.

13.4 Krajnji korisnik unaprijed plaćene usluge ima pravo zatražiti povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa u slučaju prijenosa broja u roku od 30 dana od prijenosa broja, kao i neiskorištenog novčanog iznosa na neaktiviranom bonu u roku od 60 dana od kupnje bona. Uz zahtjev za povrat ili naknadu neiskorištenog novčanog iznosa na računu za unaprijed plaćene usluge Krajnji korisnik je obvezan dati na uvid SIM karticu, identifikacijski dokument i presliku zahtjeva za prijenos broja, a ako je riječ o neaktiviranom bonu, kupljeni bon. Pravo na povrat ne odnosi se na novčani iznos koji je posljedica uplate Vipneta u sklopu posebnih promotivnih uvjeta.

13.5. U slučaju podnošenja zahtjeva za prijenos broja, Krajnji korisnik ostaje u obvezi plaćanja Vipnet usluga korištenih do trenutka prijenosa broja u elektroničku komunikacijsku mrežu primatelja broja. Za potraživanja dospjela nakon prijenosa broja u mrežu primatelja broja Vipnet će korisniku izdati račun. U slučaju postojanja ugovorne obveze Krajnjeg korisnika koji podnese Zahtjev za prijenos broja Vipnet kao davatelj broja mora na zahtjev bez odlaganja dati Krajnjem korisniku pisanu informaciju o iznosu dugovanja u slučaju prijevremenog raskida ugovora, kao i mogućnost podmirivanja ugovorne obveze u najkraćem mogućem roku a najkasnije sa slijedećim računom Vipneta. U navedenom slučaju ako postoji ugovorna obveza a Krajnji korisnik nije izjavio da je upoznat i pristaje podmiriti dugovanja postojećem operatoru zbog prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora, Vipnet može odgoditi prijenos broja u pokretnoj mreži sukladno važećem pravilniku koji propisuje način, uvjete i postupak ostvarivanja prenosivosti broja.

13.6. Nakon što je drugi operator Vipnetu dostavio jedinstvenu izjavu za raskid ugovora s Vipnetom, Krajnji korisnik u nepokretnoj mreži ima pravo odustati od raskida svojeg ugovora s Vipnetom, nakon što će ga Vipnet kontaktirati zbog toga što je korisnik zatražio zadržavanje nekih usluga Vipneta, ili zbog dostavljanja informacije o naknadi za prijevremeni raskid ugovornog odnosa kad postoji važeća ugovorna obveza.

13.7. Krajnji korisnik u nepokretnoj mreži koji je podnio Zahtjev za usluge Vipneta ili je ugovor sklopljen na daljinu ili izvan poslovnih prostorija Vipneta ima pravo pisanim putem povući Zahtjev bez plaćanja naknada ako Vipnet nije realizirao usluge u roku od 45 dana, a korisnik nije dao pisanu ili elektroničku suglasnost na produljenje valjanosti Zahtjeva, ili ako Vipnet korisnika nije u roku od 25 dana obavijestio o prihvaćanju Zahtjeva, odnosno potvrdio mogućnost realizacije usluge.

^ na vrh stranice

Članak 14.
Prijevremeni raskid

14.1. U slučaju da Krajnji korisnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora (što uključuje i raskid Ugovora u slučaju prijenosa broja), Krajnji korisnik je obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Krajnjeg korisnika.

14.2. Ako je Ugovor tijekom obveznog trajanja raskinut od strane Vipneta krivnjom Krajnjeg korisnika, Krajnji korisnik je obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora.

^ na vrh stranice

Članak 15.
Prestanak Krajnjeg korisnika (pravne osobe)

15.1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Krajnjeg korisnika (pravne osobe), stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti Vipnet u pisanom obliku o pokretanju stečajnog i likvidacijskog postupka u roku od 30 (trideset) dana od dana pokretanja ovih postupaka.

15.2. Ugovor će se smatrati raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Krajnjeg korisnika osim ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Krajnjeg korisnika ili ako ne zatraži prijenos Ugovora na način kako je to predviđeno ovim Općim uvjetima. Krajnji korisnik protiv kojega je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije obvezan je platiti sva potraživanja Vipneta koja nastanu do trenutka isključenja Terminalne opreme.

^ na vrh stranice

Članak 16.
Otključavanje uređaja u pokretnoj mreži

16.1. Vipnet će na zahtjev Krajnjeg korisnika, odnosno za korisnike unaprijed plaćene usluge, nakon 12 mjeseci korištenja usluge uz predočenje računa o kupnji mobilnog uređaja, na zahtjev Krajnjeg korisnika, bez naknade u roku 15 dana omogućiti daljnje korištenje uređaja u ostalim pokretnim mrežama, sukladno uvjetima korištenja te usluge.

^ na vrh stranice

Članak 17.
Rješavanje sporova

17.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Vipnet i Krajnji korisnik nastojat će riješiti na prijateljski način. U slučaju spora Krajnji korisnik može podnijeti prigovor Službi za korisnike Vipneta kao prvostupanjskom tijelu, a ako nije zadovoljan rješenjem istog u ostavljenom roku podnosi pritužbu (reklamaciju) Povjerenstvu kao drugostupanjskom tijelu. Ako Krajnji korisnik nije zadovoljan odlukom Povjerenstva, u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja iste ima pravo zahtjev za rješavanje spora uputiti Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti. Ako, međutim, ugovorne strane ne uspiju riješiti svoje sporove na opisani način, nadležni sud bit će stvarno nadležni sud u Zagrebu.

^ na vrh stranice

Članak 18.
Završne odredbe

18.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na internetskim stranicama Vipneta, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni na svim ovlaštenim prodajno-poslovnim mjestima Vipneta.

18.2. Vipnet će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na način sukladno stavku 18.1. ovog Članka.

18.3. Za vrijeme korištenja Vipnetovih usluga Krajnjim korisnicima će biti omogućen besplatan pristup Službi za korisnike na brojeve; 0800 091 091 za privatne Vip korisnike pokretne i nepokretne mreže, 0800 77 20 za poslovne Vip korisnike pokretne i nepokretne mreže, 0800 092 092 za Tomato korisnike, 0800 1312 za B.net korisnike, te 0800 5010 za Amis korisnike.

18.4. U slučaju izmjena i dopuna ovih Općih uvjeta Vipnet mora izvijestiti Krajnje korisnike pisanim ili elektroničkim putem o predloženim izmjenama i dopunama i njihovom pravu na raskid Ugovora, u skladu s ovim Općim uvjetima.

18.5. Vipnet može primijeniti izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na postojeće Korisnike najranije nakon 30 (trideset) dana od dana njihove objave. Izmjene koje su isključivo u korist Krajnjih korisnika mogu se primijeniti bez odgode.

18.6. U slučaju izmjene ovih Općih uvjeta, koja je za Krajnjeg korisnika nepovoljnija u odnosu na važeći Ugovor, Krajnji korisnik ima pravo raskinuti Ugovor bez naknade, odnosno, ima pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa, u roku od 30 (trideset) dana od dana njihove objave, osim u slučaju ako su te izmjene općih uvjeta poslovanja:

1. posljedica regulatornih obveza koje proizlaze iz ovoga Zakona,
2. posljedica izmjene veleprodajnih uvjeta na koje operator javnih komunikacijskih usluga nema utjecaja.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se od 15. lipnja 2017. godine.