Uvjeti korištenja izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga od 16.09.2013.


Uvjeti korištenja izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga prepaid i postpaid korisnicima A1 Hrvatska d.o.o. u javnoj pokretnoj i nepokretnoj komunikacijskoj mreži (dalje u tekstu: Uvjeti)

a) Općenito

1. Predmet ovih Uvjeta je reguliranje i definiranje prava i obveza A1 Hrvatska d.o.o., OIB: 29524210204, 10 000 Zagreb,Vrtni put 1 (dalje u tekstu: A1) kao ovlaštene institucije za elektronički novac, upisane u registar institucija za izdavanje elektroničkog novca pod brojem IEN111 sukladno Zakonu o elektroničkom novcu (Narodne novine 139/10), odnosno kao pružatelja platnih usluga sukladno Zakonu o platnom prometu (Narodne novine 133/09) i A1 korisnika - korisnika elektroničkog novca i postpaid korisnika - korisnika platnih usluga (dalje u tekstu: Korisnik/ci).

2. U smislu ovih Uvjeta pod elektroničkim novcem podrazumijeva se samo onaj novčani iznos koji je iskorišten za plaćanje određenih roba i usluga od strane A1 korisnika na bonove u pokretnoj komunikacijskoj A1 mreži kad se suglasnost platitelja za izvršenje platne transakcije daje telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičkotehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičkotehnološkog sustava (A1) koji djeluje isključivo kao posrednik između Korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga. Iznos koji A1 korisnici na bonove uplaćuju na svoj račun u svrhu njegove obnove i koji se koristi za telekomunikacijske usluge koje nudi A1 ne smatra se elektroničkim novcem.

3. U smislu ovih Uvjeta platnom uslugom A1 se smatra usluga izvršenja platnih transakcija kada se suglasnost postpaid Korisnika za izvršenje platne transakcije daje telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičkotehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičkotehnološkog sustava (A1), koji djeluje isključivo kao posrednik između Korisnika platnih usluga i dobavljača robe i usluga.

4. Svaki Korisnik upućivanjem SMS poruke, MMS poruke, pozivom definiranog broja, prijenosom podataka ili usmenim nalogom za korištenje usluga m-trgovine (dalje u tekstu: Usluge) telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem podnosi nalog za izvršenje platne transakcije. Prvim upućivanjem naloga za izvršenje platne transakcije na jedan od opisanih načina za korištenje Usluga Korisnici prihvaćaju i Uvjete korištenja Usluga, ali i ove Uvjete, te u skladu s tim zaključuju s A1 okvirni ugovor o izdavanju elektroničkog novca i pružanju usluga izvršenja platnih transakcija radi plaćanja usluga m-trgovine (dalje u tekstu: Okvirni ugovor). Time A1 korisnik na bonove može koristiti novac koji se nalazi na njegovom računu kao elektronički novac, dok postpaid Korisnik može koristiti svoj račun za naplatu Usluga.

5. Poslovni Korisnik potpisom Okvirnog ugovora za telekomunikacijske usluge od strane odgovorne osobe poslovnog Korisnika prihvaća i ove Uvjete te uvjete korištenja pojedine Usluge.

6. Okvirni ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme ukoliko nije utvrđen rok, a prestaje:

I. otkazom Okvirnog ugovora od strane Korisnika
II. istekom roka korisničkog prepaid računa za Korisnike elektroničkog novca, odnosno prestankom pretplatničkog odnosa za Korisnike platnih usluga
III. prijenosom prepaid na postpaid pretplatnički odnos i obrnuto
IV. prijenosom broja Korisnika sukladno posebnim propisima.

Otkaz od strane Korisnika se daje u pisanom obliku u jednom od određenih A1 prodajnih centara (dalje: A1 centar). A1 korisnici na bonove mogu prilikom otkaza Okvirnog ugovora podnijeti i zahtjev za iskupom elektroničkog novca sukladno točki 18. ovih Uvjeta. U slučaju da Okvirni ugovor otkazuje pravna osoba, zahtjev za otkazom mora potpisati odgovorna osoba u pravnoj osobi ili osoba koju je pravna osoba opunomoćila. Otkaz Okvirnog ugovora nema utjecaja na prava i obveze Korisnika i A1 sukladno Općim uvjetima poslovanja u dijelu korištenja elektroničkih komunikacijskih usluga te posebnim propisima.

7. Korisnik može od A1 zatražiti i ostale informacije o načinu pružanja platnih usluga i izdavanja elektroničkog novca kako je to propisano čl. 18. Zakona o platnom prometu (tj. o informacijama o pružatelju platnih usluga, korištenju platnih usluga, o komunikaciji s pružateljem usluga, o zaštitim i korektivnim mjerama i o pravnoj zaštiti), a koje nisusadržane u ovim Uvjetima, slanjem upita na sljedeću e-mail adresu: e-novac@A1.hr, odnosno slanjem pisanog upita na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, Zagreb, Vrtni put 1. Ostale informacije će biti besplatne i dostupne i u A1 centrima.

8. U slučaju oštećenja, gubitka, krađe ili zlouporabe mobilnog uređaja ili platnog instrumenta (SIM kartice), odnosno njihovog neovlaštenog korištenja (ustupanje mobilnog uređaja i/ili SIM kartice drugim osobama) Korisnik platnih usluga je dužan bez odgađanja obavijestiti A1 pozivom na broj 0800 091 091 ili faksom na broj 091 77 09 za privatne Korisnike, odnosno pozivom na broj 0800 77 20 ili faksom na broj 091 77 29 za poslovne Korisnike, pozivom na broj 0800 092 092 ili faksom na broj 092 993 00 20 za Korisnike Tomato usluge, uz obvezno navođenje identifikacijskog broja svoje SIM kartice..

9. Ukoliko Korisnik platnih usluga ne postupi sukladno t. 8. Uvjeta, odgovarat će za izvršene neautorizirane platne transakcije do ukupnog iznosa od 1125,00 kuna ako je izvršenje posljedica korištenja izgubljene, odnosno ukradene SIM kartice ili mobilnog uređaja te posljedica bilo koje zlouporabe SIM kartice ili mobilnog uređaja, a ukoliko su iste izvršene prije nego što je korisnik platnih usluga obavijestio A1 o gubitku, krađi ili zlouporabi mobilnog uređaja ili SIM kartice ili o njihovom neovlaštenom korištenju.

10. Ukoliko je neispunjenje obveze iz t. 8. Uvjeta uzrokovano namjerom ili krajnjom nepažnjom, Korisnik platnih usluga će odgovarati za izvršene neautorizirane platne transakcije naznačene u t. 4. Uvjeta bez ograničenja.

11. A1 zadržava pravo blokirati platni instrument (SIM karticu) ukoliko postoji sumnja u neovlašteno korištenje ili korištenje platnog instrumenta s namjerom prijevare te će obavijestiti Korisnika o istom na odgovarajući način.

12. A1 će na odgovarajući način obavijestiti Korisnika o izvršenom nalogu za plaćanje s referencijom koja omogućuje identifikaciju platne transakcije, ali nije dužan obavijestiti Korisnika o odbijanju naloga za plaćanje ukoliko je neizvršenje platne transakcije razvidno iz konteksta.

A1 je dužan na zahtjev Korisnika izvršiti povrat iznosa neizvršene ili neuredno izvršene platne transakcije Korisniku bez odgađanja, odnosno u slučaju terećenja s računa za plaćanje dovesti taj račun u stanje koje bi odgovaralo stanju da platna transakcija nije ni bila izvršena.

A1 odgovara svom Korisniku i za sve naknade koje mu je naplatio u vezi s neizvršenom ili neuredno izvršenom platnom transakcijom.

13. Korisnik ne može opozvati nalog za plaćanje nakon davanja suglasnosti za plaćanje primatelju plaćanja ili A1 na jedan od opisanih načina iz t.4.ovih Uvjeta.

14. Na odnos između Korisnika i A1 ne primjenjuju se članci 34. i 35. Zakona o platnom prometu iz razloga što je nemoguće utvrditi da li je Korisnik ustupio mobilni uređaj i/ili SIM karticu na korištenje drugoj osobi.

b) Odredbe za "Prepaid" korisnike (A1 na bonove i Tomato korisnici)

15. Sukladno ovim Uvjetima prepaid Korisnik može koristiti svoj prepaid račun za plaćanje roba i usluga, odnosno za korištenje platne usluge prema važećim uvjetima korištenja svake Usluge m-trgovine.

16. Korisniku elektroničkog novca će, sukladno ovim Uvjetima, po primitku zahtjeva za plaćanje Usluga biti obračunat elektronički novac u zatraženom iznosu, a prepaid račun Korisnika će se umanjiti za navedeni iznos.

17. Da bi bilo udovoljeno zahtjevu Korisnika za plaćanje elektroničkim novcem, iznos elektroničkog novca koji je zatražen ne smije biti veći od iznosa koji se u trenutku podnošenja zahtjeva nalazi na prepaid računu Korisnika, niti smije biti veći od 225,00 kn.

18. A1 će na zahtjev Korisnika koji je punoljetan, odnosno Korisnika koji je maloljetan uz isključivu pratnju zakonskog zastupnika (navedenog u Prijavi podataka) prilikom otkaza Okvirnog ugovora od strane Korisnika ili u razdoblju do godine dana nakon prestanka Okvirnog ugovora, uz predočenje osobne iskaznice ili bilo kojeg drugog važećeg identifikacijskog dokumenta, SIM kartice i PUK broja odmah isplatiti novčanu vrijednost elektroničkog novca po nominalnoj vrijednosti. Zahtjev se predaje A1 isključivo u pisanom obliku u jednom od određenih A1 centara, a isplata se vrši na račun Korisnika koji je naznačen u zahtjevu ili na ruke Korisnika. Popis lokacija A1 centara se nalazi na internet stranicama www.A1.hr. A1 zadržava pravo promjene A1 centara u kojima je moguć iskup elektroničkog novca, pri čemu će popis biti ažuriran na internet stranicama

19. A1 je obvezan izvršiti iskup preostalog (nepotrošenog) dijela sredstava koje je uplatio sam Korisnik s glavnog računa Korisnika, ali ne i preostalog (nepotrošenog) dijela sredstava darovanih Korisniku od strane A1 zbog korištenja telekomunikacijskih usluga.

20. Prilikom prelaska prepaid Korisnika s prepaid (A1 na bonove) usluge na pretplatničku (postpaid) uslugu Korisnik raskida Okvirni ugovor za prepaid platni instrument i sklapa Okvirni ugovor za postpaid platni instrument. Pritom Korisnik ima pravo na iskup elektroničkog novca koji mora zatražiti prije prelaska na pretplatničku uslugu. Ukoliko Korisnik izričito ne zatraži iskup elektroničkog novca prilikom prelaska s jedne usluge na drugu, smatra se da odustaje od iskupa i prihvaća da mu se ostala sredstva sa prepaid računa prenesu na pretplatnički račun prema Uvjetima za A1 korisnike na bonove koji prelaze na pretplatničku tarifu.

21. Korisnik može koristiti elektronički novac za plaćanje usluga m-trgovine onim pružateljima takvih usluga s kojima A1 ima zaključen odgovarajući ugovor o poslovnoj suradnji, a o čemu će Korisnik biti na odgovarajući način obaviješten od strane pružatelja usluga. Usluge se plaćaju po cijeni koju odredi pružatelj usluga, a A1 ne odgovara za kvalitetu pružene usluge.

22. Korisnik može A1 dati nalog za izvršenje platne transakcije kojom se plaćaju Usluge slanjem SMS ili MMS poruke sa sadržajem koji odredi pružatelj usluga na broj koji odredi pružatelj usluga, pozivom na broj koji odredi pružatelj usluga, prijenosom podataka određenog sadržaja koji odredi pružatelj usluga, usmenim nalogom Korisnika pozivom na broj koji odredi pružatelj usluga i to u visini iznosa koji odgovara cijeni Usluge koju je odredio pružatelj Usluge. Slanjem naloga za izvršenje platne transakcije kako je opisano Korisnik A1 daje i ovlaštenje za izvršenje predmetne platne transakcije. Iznimno, Korisnik ne može izdati nalog za izvršenje pojedinačne platne transakcije u iznosu većem od 225,00 kn ili suprotno ograničenjima definiranim u uvjetima pojedinih Usluga.

23. A1 Hrvatska se obvezuje izvršiti svaki nalog Korisnika dan u skladu s t.22. Uvjeta i to odmah po njegovom zaprimanju, dok se Korisnik obvezuje platiti naknadu za izvršenu transakciju sukladno Uvjetima i cijenama Usluga.

c) Odredbe za "Postpaid" korisnike (dalje u tekstu: Korisnici platnih usluga)

24. Svaki Korisnik platnih usluga može A1 dati nalog za izvršenje platnih transakcija kojim se plaćaju Usluge u skladu s Uvjetima i cijenama Usluga.

25. Korisnik može A1 dati nalog za izvršenje platne transakcije kojom se plaćaju Usluge slanjem SMS ili MMS poruke sa sadržajem koji odredi pružatelj usluga na broj koji odredi pružatelj usluga, pozivom na broj koji odredi pružatelj usluga, prijenosom podataka određenog sadržaja kojeg odredi pružatelj usluga, usmenim nalogom Korisnika pozivom na broj koji odredi pružatelj usluga i to u visini iznosa koji odgovara cijeni Usluge koju je odredio pružatelj Usluge. Slanjem naloga za izvršenje platne transakcije kako je opisano Korisnik A1 daje i ovlaštenje za izvršenje predmetne platne transakcije. Iznimno, Korisnik ne može izdati nalog za izvršenje pojedinačne platne transakcije u iznosu većem od 500,00 kn ili suprotno ograničenjima definiranim u uvjetima pojedinih Usluga.

26. A1 se obvezuje izvršiti svaki nalog Korisnika platnih usluga koji je dan u skladu s t. 25. Uvjeta i to odmah po zaprimanju naloga, dok se Korisnik platnih usluga obvezuje platiti za izvršenu transakciju naknadu u skladu s Uvjetima i cijenama Usluga.

27. U slučaju nepodmirenih dugovanja Korisnika platnih usluga A1 ili sumnju na zloupotrebu platnog instrumenta A1 može zabraniti ili ograničiti korištenje platnih usluga Korisniku.

d) Odredbe za korisnike tarife Vip Ideal

28. Na Korisnike tarife Vip Ideal primjenjuju se sve odredbe pod b) ovih Uvjeta prilikom korištenja prepaid dijela računa, odnosno sve odredbe pod c) ovih Uvjeta prilikom korištenja postpaid dijela računa za izvršenje platnih usluga.

e) Pravna zaštita / rješavanje sporova

29. Ukoliko Korisnik smatra da se A1 pri izdavanju elektroničkog novca, odnosno pri pružanju platnih usluga ne pridržava Glave II Zakona o elektroničkom novcu i Glave II i III Zakona o platnom prometu, može podnijeti pisani prigovor Službi za korisnike A1 na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., Služba za korisnike, p.p. 470, Vrtni put 1, 10 000 Zagreb.

30. Korisnik može prigovor uputiti i Hrvatskoj narodnoj banci.

31. Ukoliko dođe do spora između Korisnika i A1, moguće je podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori koji će se provoditi sukladno Pravilniku o mirenju Hrvatske gospodarske komore.

32. Ukoliko se Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ne podnese prijedlog za mirenje kako bi se riješio spor, za rješavanje istog bit će stvarno nadležan sud u Republici Hrvatskoj.

f) Završne odredbe

33. Hrvatska narodna banka kao tijelo ovlašteno za nadzor institucija za platni promet i izdavatelja elektroničkog novca vodi registar navedenih institucija i dodjeljuje registarski broj.

34. Svi pojmovi sadržani u ovim Uvjetima koji nisu protumačeni u Uvjetima, Zakonom o elektroničkom novcu ili Zakonom o platnom prometu tumače se u skladu s važećim Općim uvjetima poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti poslovanja), Zakonom o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08 i 90/11)) i Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (Narodne novine 154/08, 55/11 i 154/11).

35. Na slučajeve koji nisu riješeni ili regulirani ovim Uvjetima na odgovarajući će se način primjenjivati Opći uvjeti poslovanja A1 Hrvatska d.o.o. i/ili drugi uvjeti korištenja usluga koje Korisnik koristi.

36. A1 Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjena Uvjeta, o čemu će Korisnike obavijestiti putem web stranice www.A1.hr ili na drugi primjeren način i to najmanje dva mjeseca prije predloženog datuma početka primjene te izmjene. Promjenom Uvjeta korištenja mijenja se i Okvirni ugovor.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se od 16.9.2013. godine, a usklađeni su dana 1.10.2018.

Prodajna mjesta za iskup