Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži


Članak 1.
Predmet Uvjeta korištenja


1.1. Predmet ovih Uvjeta korištenja (u daljnjem tekstu: Uvjeti) je uspostava priključka/priključenja krajnjeg korisnika na pokretnu mrežu Vipneta u svrhu korištenja usluge što uključuje i uvjete korištenja odgovarajuće terminalne opreme putem koje Krajnji korisnik može koristiti govornu uslugu u javnoj pokretnoj telekomunikacijskoj mreži VIPnet d.o.o., podatkovne usluge, usluge SMS i MMS te roaming usluge.

1.2. Vipnet pri pružanju telefonske usluge ima pravo primijeniti mjeru prekida odlaznog poziva u slučaju trajanja odlaznog poziva dužeg od 2 sata. Krajnji korisnik može ponovno koristiti uslugu netom nakon prekida linije ponovnim pozivanjem broja.

Članak 2.
Uključenje i uporaba SIM kartice i/ili Terminalne opreme

2.1. Vipnet predaje Krajnjem korisniku SIM karticu i/ili Terminalnu opremu na uporabu, koju Krajnji korisnik ima pravo zadržati za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa. Za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa Vipnet zadržava vlasništvo nad SIM karticom i/ili Terminalnom opremom, a Krajnji korisnik je obvezan vratiti SIM karticu i/ili Terminalnu opremu na zahtjev Vipneta u slučajevima kada Vipnet ne prihvati zahtjev sukladno Općim uvjetima poslovanja VIPnet d.o.o. (dalje u tekstu Opći uvjeti). Vipnet će aktivirati SIM karticu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 24 sata od prihvaćanja Zahtjeva, osim u slučaju zahtjeva za sklapanje ugovora na određeni dan unaprijed, dok će se za ostale usluge uključenje izvršiti u skladu s Uvjetima korištenja usluge.

2.2. Krajnji korisnik je obvezan čuvati SIM karticu i/ili Terminalnu opremu od prirodnih nepogoda, štete i nestručne ili neovlaštene uporabe te pažljivo umetnuti SIM karticu u Terminalnu opremu sukladno uputama proizvođača te Uvjetima korištenja usluge i u svakom slučaju čuvati SIM karticu i/ili Terminalnu opremu na sigurnom mjestu. U protivnom, Krajnji korisnik će odgovarati za svu štetu nastalu uslijed nepravilnog, nestručnog i neovlaštenog korištenja SIM kartice i/ili Terminalne opreme. Terminalnu opremu koja je namijenjena korištenju usluga u nepokretnoj mreži nije dopušteno premještati na drugu lokaciju.

2.3. Bilo kakav nedostatak, štetu te gubitak, odnosno krađu ili ustupanje SIM kartice i/ili Terminalne opreme Krajnji korisnik je obvezan odmah prijaviti Vipnetu telefonom ili telefaksom uz obavezno navođenje korisnikova identifikacijskog broja SIM kartice, korisnikova telefonskog broja i drugih prikladnih informacija koje su potrebne radi ocjene istinitosti prijave. Vipnet će po zaprimljenoj prijavi odmah blokirati SIM karticu. Usmenu prijavu o krađi ili gubitku SIM kartice i/ili Terminalne opreme Krajnji korisnik je obvezan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od usmene prijave, potvrditi Vipnetu vlastoručno potpisanim pismom upućenim preporučenom i žurnom poštanskom ili kurirskom pošiljkom ili potvrditi izjavom na ovlaštenom prodajnom mjestu, osim u slučaju kada se Krajnji korisnik nalazi izvan područja Republike Hrvatske kada može uputiti telefaks poruku.

2.4. Krajnji korisnik je obvezan čuvati u tajnosti identifikacijski broj svoje SIM kartice kao i PIN/PUK šifre te sve druge identifikacijske šifre. Ako postoji osnovana sumnja da korisnikove PIN/PUK šifre koristi treća osoba bez ovlaštenja, Vipnet će postupiti kao da se radi o slučaju gubitka ili krađe SIM kartice kako je to predviđeno stavkom 5. ovoga članka.

Članak 3.
Terminalna oprema

3.1. Krajnji korisnik se obvezuje posjedovati ispravnu Terminalnu opremu koja zadovoljava tehničke uvjete i norme za tu Terminalnu opremu i ima odgovarajući certifikat u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Vipnet zadržava pravo uskratiti priključenje ili privremeno isključiti Terminalnu opremu i u slučaju ako Terminalna oprema ima propisane certifikate u skladu s bitnim zahtjevima, ako takva Terminalna oprema može uzrokovati štetne smetnje ili smetnje u funkcioniranju javne komunikacijske mreže Vipneta.

3.2. Krajnji korisnik se obvezuje održavati Terminalnu opremu na način da se prilikom korištenja iste ne narušava povezanost i razina kakvoće Usluga kao i sigurnost i integritet javne komunikacijske mreže Vipneta. Vipnet zadržava pravo obaviti neposredan pregled ispravnosti Terminalne opreme u slučaju sumnje u ispravnost iste, odnosno u slučaju da Krajnji korisnik izvrši premještaj svoje Terminalne opreme na drugu lokaciju.

3.3. U slučaju da Vipnet prilikom pregleda Terminalne opreme utvrdi neispravnost uzrokovanu od strane Krajnjeg korisnika, Krajnji korisnik je obvezan u roku od 30 (trideset) dana od dana pregleda navedene Terminalne opreme otkloniti sve uočene neispravnosti. U protivnom, Vipnet ima pravo privremeno isključiti Terminalnu opremu u skladu sa odredbama Zakona odnosno podzakonskih akata.

Članak 4.
Završne odredbe

4.1 Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje Usluga i Pretplatničkog pretplatničkog odnosa primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o..

4.2. Ovi Uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni barem na svim ovlaštenim prodajnim mjestima Vipneta. Vipnet će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Uvjeta na zakonom predviđeni način.

Ovi uvjeti primjenjuju se od 1.10.2013.