Uvjeti korištenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu

1. Podnošenjem zahtjeva za uključenje usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu (dalje u tekstu: Zahtjev) krajnji korisnik (dalje u tekstu: Tomato korisnik) prihvaća uvjete korištenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu utvrđene ovim Uvjetima korištenja, a koji se isključivo odnose na korištenje usluga elektroničkih komunikacija u inozemstvu (roaming).

2. Tomato korisnik koji uključi uslugu Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ostvaruje pravo koristiti uslugu koja omogućava ograničenje podatkovne potrošnje (podatkovnog prometa) na pretplatničkim i prepaid govornim i podatkovnim tarifnim modelima.

Uslugu Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu Tomato korisnik može zatražiti pozivom na službu za korisnike, spajanjem na besplatnu Internet stranicu preko koje korisnik sam može promijeniti status usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu te na prodajnom mjestu.

Uslugu Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu poslovni Korisnik može zatražiti preko platežno odgovorne osobe u tvrtci (osoba ovlaštena za zastupanje tvrtke), slanjem Zahtjeva za promjenom na usluzi, emailom ili faxom Službi za korisnike, slanjem obrasca za isključenje usluge poštom te na Vip prodajnom mjestu.

3. Radi izbjegavanja svake dvojbe usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ne omogućuje Korisniku ograničavanje iznosa redovitog računa, nego isključivo kontrolu podatkovne potrošnje nakon dostizanja unaprijed odabranog iznosa limita potrošnje, a čiji iznos se prati od strane Vipneta i obračunava s najvećom mogućom preciznosti koja ovisi o korištenim uslugama, razdoblju korištenja i operativnim postupcima za obračun potrošnje.

4. Usluga Limit podatkovne potrošnje uključuje se automatski svim Tomato korisnicima koji koriste neki od pretplatničkih i prepaid tarifnih modela. Automatskim uključenjem usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu primjenjuje se limit od 464kn unutar jednog kalendarskog mjeseca za prijenos podataka u inozemstvu.

5. Iznos limita kod usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu sadrži PDV.

6. Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu nema mjesečnu naknadu i ista neće biti naplaćena bez obzira na status usluge (kada je usluga uključena/isključena/ponovno uključena).

7. Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu aktivna je do opoziva od strane Tomato korisnika. Ograničenje se primjenjuje na pretplatničkoj ili prepaid mobilnoj tarifi kada korisnik dostigne definirani iznos limita.

8. Zaprimljeni Zahtjev za promjenom iznosa limita ili isključenja tj. uključenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu biti će obrađen u roku 24 sata od primitka zahtjeva. Ponovno uključenje, isključenje ili bilo koja od odabranih opcija za promjenu na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu uslijedit unutar 24 sata, nakon čega će Tomato korisnik dobiti SMS obavijest da je promjena na usluzi izvršena.

9. Ako se priključak nalazi u statusu privremenog isključenja iz bilo kojeg razloga, promjena na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu neće biti moguća sve do prestanka privremenog isključenja. SMS potvrdu o promjeni na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu dobivaju privatni Korisnici govornih i podatkovnih pretplatničkih te prepaid tarifnih modela za korištenje mobilne telefonije. Poslovni Korisnici također dobivaju SMS potvrdu o promjeni na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu na svim mobilnim priključcima za koje je Zahtjev zaprimljen i proveden.

10. Iznos limita unutar usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu Tomato korisnik u svakom trenutku može promijeniti na viši ili niži iznos. Limit se može odabrati u vrijednostima limita od 250 kn, 464 kn, 750 kn, 1.000 kn, 1.250 kn, 1.500 kn, 2.000 kn, 2.500 kn, 5.000 kn, 7.500 kn i 10.000 kn, čime Tomato korisnici imaju mogućnost prilagoditi korištenje ove usluge svojim potrošačkim navikama (PDV je uključen u navedene iznose). Prepaid Tomato korisnici nemaju mogućnost odabira raznih limita, već mogu koristiti isključivo iznos limita od 464 kn.

11. U iznos limita unutar usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ulazi sva podatkovna potrošnja koju Tomato korisnik napravi na mrežama stranih operatera u inozemstvu sa kojima Vipnet ima ugovor o mogućnosti prijenosa podataka u inozemstvu za svoje Tomato korisnike.

12. Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu će Tomato korisniku zabraniti tj. ograničiti prijenos podataka kod dostizanja iznosa/limita bez obzira na prijenos podataka koji se u tom trenutku odvija (trajanje sesije prijenosa podataka će se prekinuti) te se Tomato korisniku daje na izbor daljnje korištenje prijenosa podataka ili prekid prijenosa podataka na slijedeći način:

  • Korisnik ima mogućnost odabrati nastavak korištenja prijenosa podataka i potpuno isključenje limita zauvijek do ponovnog uključenja
  • Tomato korisnik ima mogućnost odabrati nastavak korištenja prijenosa podataka za samo tekući mjesec, tj. isključenje limita za prijenos podataka u inozemstvu za tekući mjesec. Idući mjesec (od prvog dana u mjesecu) će se limit ponovo uključiti te će korisnik moći koristiti uslugu Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu (ukoliko se nakon odabira nastavka korištenja prijenosa podataka samo za tekući mjesec odabere unutar istog mjeseca drugi limit, tada odabrani limit vrijedi tek za idući kalendarski mjesec)
  • Tomato korisnik postpaid usluga (pretplatnik) ima mogućnost odabrati promjenu limita na veći iznos te nastaviti prijenos podataka do dostizanja tog promijenjenog iznosa limita. Tomato korisnik prepaid usluga (putem bonova) nemaju mogućnost promjene limita sukladno toč. 10. ovih Uvjeta.

13. Tomato korisnici će bez obzira na zadani ili promijenjeni limit na mobilni uređaj (mobilni telefon, laptop, smartphone, tablet ili drugi uređaj) primiti SMS informaciju o dostizanju limita i to na 80% iznosa limita te ponovo na 100% iznosa limita. Kod dostizanja iznosa limita na 100%. Tomato korisnicima će se komunicirati informacija u limitu te pružiti mogućnost za njegovu promjenu ili isključenje pozivom na službu za korisnike ili spajanjem na besplatnu Internet stranicu preko koje korisnik sam može promijeniti status usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu.

14. SMS poruka koju Tomato korisnik primi u trenutku dostizanja limita na 80% i 100% iznosa limita je besplatna i neće se naplatiti. Eventualni poziv na broj službe za korisnike (+385929930092) ili prijenos podataka ostvaren kod pregleda Internet stranice za administraciju usluge Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu napravljen kod primitka SMS poruke je besplatan i neće se naplatiti.

15. Tomato korisnici mogu provjeriti i promijeniti iznos te status svog trenutnog limita pozivom na Službu za korisnike, na Tomato prodajnom mjestu te na internet stranici za administraciju usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu.

16. U slučaju promjene pretplatničkog ili prepaid tarifnog modela Tomato korisnik zadržava postojeći odabrani limit i usluga će se nastaviti koristiti. U slučaju prijenosa pretplatničkog ugovora na drugu platežno odgovornu osobu odabrani limit postojećeg korisnika ne prenosi se na novog korisnika već se primjenjuje iznos limita od 464 kn.

17. U slučaju promjene tarifnog modela sa pretplatničkog na prepaid (i obratno) proizvoljno odabrani limit se ne prenosi već se primjenjuje zadani iznos limita od 464 kn.

18. Neovisno o uključenoj usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu obračun i naplata potrošnje Tomato korisnika vrše se sukladno redovnim procedurama i pravilima, pri čemu se korisniku naplaćuje stvarna potrošnja iskazana na mjesečnom računu neovisno o odabranom iznosu limita.

19. Pojedinim korisnicima tablet uređaja Vipnet nije u mogućnosti poslati informaciju u obliku SMS poruke s obzirom da ih Vipnet nema u svojoj prodajnoj ponudi mobilnih uređaja (takvi korisnici mogu besplatno pristupiti Internet stranici preko koje mogu sami promijeniti status Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu). Takvim će korisnicima, u slučaju dostizanja odabranog iznosa limita, daljnji promet biti onemogućen, a nastavak daljnjeg korištenja prometa ili odabir neke druge dostupne opcije korisnici mogu napraviti putem poziva Službi za korisnike.

20. U slučaju neuobičajenog ili iznenadnog povećanja troška Korisnika uslijed korištenja javnih komunikacijskih usluga tijekom obračunskog razdoblja ili kalendarskog mjeseca Vipnet će bez obzira na odabrani Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu korisnika ograničiti prema članku 6.2.3. Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o.

21. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

22. Za rješavanje svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje telekomunikacijskih usluga VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. i Uvjeti korištenja terminalne opreme i realizacije priključka u pokretnoj mreži koji su dostupni na Vip prodajnim mjestima i web stranici www.vipnet.hr.

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 01.07.2018.