Uvjeti korištenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu


1. Potpisom zahtjeva za uključenje usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu (dalje u tekstu: Zahtjev) krajnji korisnik (dalje u tekstu: Tomato korisnik) prihvaća uvjete korištenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu utvrđene ovim Uvjetima korištenja, a koji se isključivo odnose na korištenje usluga elektroničkih komunikacija u inozemstvu.

2. Tomato korisnik koji uključi uslugu Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ostvaruje pravo koristiti uslugu koja omogućava mobilnim korisnicima u inozemstvu ograničenje neželjene podatkovne potrošnje (podatkovnog prometa) na govornim pretplatničkim i prepaid mobilnim linijama.

3. Radi izbjegavanja svake dvojbe usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ne omogućuje korisniku ograničavanje iznosa redovitog računa, nego isključivo kontrolu podatkovne potrošnje nakon dostizanja unaprijed odabranog iznosa limita potrošnje, a čiji iznos se prati od strane Vipneta i obračunava s najvećom mogućom preciznosti koja ovisi o korištenim uslugama, razdoblju korištenja, mogućnostima tehničkih sustava i operativnim postupcima za obračun potrošnje.

4. Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu od 1.7.2013. godine uključuje se automatski svim Tomato korisnicima koji koriste neki od pretplatničkih i prepaid tarifnih modela. Automatskim uključenjem usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu primjenjuje se limit od 465kn unutar jednog kalendarskog mjeseca za prijenos podataka u inozemstvu.

5. Iznos limita kod usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu sadrži PDV.

6. Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu nema mjesečnu naknadu i ista neće biti naplaćena bez obzira na status usluge (kada je usluga uključena/isključena/ponovno uključena).

7. Tomato korisnik može podnijeti zahtjev za uključenje ove usluge bez obzira na prethodno stanje usluge (uključena/isključena).
Radi izbjegavanja svake dvojbe usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ne omogućuje korisniku ograničavanje iznosa redovitog računa, nego isključivo zabranu prijenosa podataka prije prekoračenja unaprijed odabranog iznosa limita, a čiji iznos se prati i kontrolira od strane Vipneta i obračunava s najvećom mogućom preciznosti koja ovisi o korištenim uslugama, razdoblju korištenja, mogućnostima tehničkih sustava i operativnim postupcima za obračun te izračun potrošnje.

8. Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu se koristi do opoziva pod kojima usluga ograničava prijenos podataka (cjelokupnu podatkovnu potrošnju). Limit se primjenjuje na pretplatničkoj ili prepaid mobilnoj liniji kada korisnik dostigne unaprijed odabrani iznos limita.

9. Zaprimljeni Zahtjev za promjenom iznosa limita ili isključenja tj. uključenja usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu biti će obrađen u roku 24 sati od primitka. Ponovno uključenje, isključenje ili bilo koja od odabranih opcija za promjenu na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu uslijedit će tijekom predviđenog trajanja od 24 sata nakon čega korisnik dobiva SMS obavijest da je promjena na usluzi napravljena.

10. Ukoliko se pretplatnička ili prepaid linija nalazi u statusu privremenog isključenja iz bilo kojeg razloga, promjena na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu neće biti moguća tada, nego nakon prestanka privremenog isključenja i to u roku od 24 sata.
SMS potvrde o promjeni na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu dobivaju privatni korisnici govornih i podatkovnih pretplatničkih te prepaid tarifnih modela za korištenje mobilne telefonije. Poslovni korisnici također dobivaju SMS potvrde o promjeni na usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu na svim mobilnim linijama za koje je zahtjev zaprimljen i proveden.

11. Iznos limita unutar usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu Tomato korisnik ima mogućnost u svakom trenutku promijeniti ga na viši ili niži iznos limita preko omogućenih načina administracije usluge. Limit se može odabrati u vrijednostima limita od 250 kn, 465 kn, 750 kn, 1.000 kn, 1.250 kn, 1.500 kn, 2.000 kn, 2.500 kn, 5.000 kn, 7.500 kn i 10.000 kn, čime korisnici imaju mogućnost prilagoditi korištenje ove usluge svojim potrošačkim navikama (PDV je uključen u navedene iznose).

12. U iznos limita unutar usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ulazi sva podatkovna potrošnja koju korisnik napravi na mrežama stranih operatera u inozemstvu sa kojima Vipnet ima ugovor o mogućnosti prijenosa podataka u inozemstvu za svoje korisnike.

13. Usluga Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu se korisniku primjenjuje svaki mjesec (sve dok je uključena). Usluga će korisniku zabraniti tj. ograničiti prijenos podataka kod dostizanja iznosa/limita bez obzira na prijenos podataka koji se u tom trenutku odvija na pretplatničkoj ili prepaid mobilnoj liniji (trajanje sesije prijenosa podataka će se prekinuti) te se korisniku daje na izbor daljnje korištenje prijenosa podataka ili prekid prijenosa podataka na slijedeći način:

• Korisnik ima mogućnost odabrati nastavak korištenja prijenosa podataka i potpuno isključenje limita zauvijek do ponovnog uključenja

• Korisnik ima mogućnost odabrati nastavak korištenja prijenosa podataka za samo tekući mjesec, tj. isključenje limita za prijenos podataka u inozemstvu za tekući mjesec. Idući mjesec (od prvog dana u mjesecu) će se limit ponovo uključiti te će korisnik moći koristiti uslugu Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu (ukoliko se nakon odabira nastavka korištenja prijenosa podataka samo za tekući mjesec odabere unutar istog mjeseca drugi limit, tada odabrani limit vrijedi tek za idući kalendarski mjesec)

• Korisnik ima mogućnost odabrati promjenu limita na veći iznos te nastaviti prijenos podataka do dostizanja tog promijenjenog iznosa limita.

14. Korisnici će bez obzira na zadani ili promijenjeni limit prema njihovom zahtjevu primiti na mobilni uređaj (mobilni telefon, laptop, smartphone, tablet ili drugi uređaj) SMS informaciju o dostizanju limita na 80% iznosa limita te ponovo na 100%. Kod dostizanja iznosa limita na 100% Tomato korisnicima će se komunicirati informacija u limitu te pružiti mogućnost za njegovu promjenu ili isključenje pozivom na službu za korisnike ili spajanjem na besplatnu Internet stranicu preko koje korisnik sam može promijeniti status usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu. Korisnike će se, ukoliko na mobilnom uređaju imaju otvoren Internet preglednik, automatski preusmjeriti na Internet stranicu na kojoj će dobiti sve upute o promjeni limita ili nastavku prijenosa podataka.

15. SMS poruka koju korisnik primi u trenutku dostizanja limita na 80% i 100% iznosa limita je besplatna i neće se naplatiti.
Eventualni poziv na broj službe za Tomato korisnike (+385929930092) prijenos podataka ostvaren kod pregleda Internet stranice za administraciju usluge Limita podatkovne potrošnje u inozemstvu napravljen kod primitka SMS poruke je besplatan i neće se naplatiti.

16. Tomato korisnici mogu provjeriti i promijeniti iznos te status svog trenutnog limita pozivom na Službu za Tomato korisnike, na Tomato prodajnom mjestu te na internet stranici za administraciju usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu.

17. Poslovni korisnici mogu provjeriti i promijeniti iznos i status svog trenutnog limita preko platežno odgovorne osobe iz tvrtke za svaku liniju na kojoj imaju uključenu uslugu Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu i to pozivom na Službu za Tomato korisnike te na Tomato prodajnom mjestu.

18. Privatni korisnik koji je dostigao iznos limita za prijenos podataka unutar uključene usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu može sam u svakom trenutku pozivom na Službi za korisnike, usmenim zahtjevom na prodajnom mjestu zatražiti promjenu statusa usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu.

19. U slučaju promjene pretplatničkog ili prepaid tarifnog modela korisnik zadržava postojeći odabrani limit i usluga će se nastaviti koristiti.

20. U slučaju prijenosa pretplatničkog ugovora na drugu platežno odgovornu osobu odabrani limit postojećeg korisnika ne prenosi se na novog korisnika. Od 1.7.2013. i prijenosa ugovora na drugu platežno odgovornu osobu novom korisniku će se primijeniti zadani iznos limita od 465 kn prema pravilniku Europske regulative.

21. U slučaju promjene tarifnog modela sa pretplatničkog na prepaid (i obratno) odabrani limit postojećeg korisnika ne prenosi se na izmijenjeni tip korisnika. Korisniku koji poslije 1.7.2013. promjeni tarifni model sa pretplatničkog na prepaid (i obratno) primijeniti će se zadani iznos limita od 465 kn prema pravilniku Europske regulative.

22. Neovisno o uključenoj usluzi Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu obračun i naplata potrošnje korisnika vrše se sukladno redovnim procedurama i pravilima, pri čemu se korisniku naplaćuje stvarna potrošnja iskazana na mjesečnom računu neovisno o odabranom iznosu limita.

23. Pojedinim korisnicima tablet uređaja Vipnet nije u mogućnosti poslati informaciju u obliku SMS poruke s obzirom da ih Tomato nema u svojoj prodajnoj ponudi mobilnih uređaja (takvi korisnici će biti automatski preusmjereni na besplatnu Internet stranicu preko koje korisnik sam može promijeniti status usluge Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu ako u trenutku dostizanja odabranog/dodijeljenog limita imaju otvoren internet preglednik).

24. Tomato korisnik može na pretplatničkom računu imati uz uključen Limit za podatkovnu potrošnju u inozemstvu i uslugu Limit potrošnje. Kod podatkovne potrošnje u inozemstvu, niži limit od odabranih iz ove dvije usluge će se prije primijeniti prema uvjetima korištenja te usluge.

25. U slučaju neuobičajenog ili iznenadnog povećanja troška Krajnjeg korisnika uslijed korištenja javnih komunikacijskih usluga tijekom obračunskog razdoblja ili kalendarskog mjeseca Vipnet će bez obzira na odabrani Limit podatkovne potrošnje u inozemstvu korisnika ograničiti prema članku 7.2.3. Općih uvjeta poslovanja VIPnet d.o.o.

26. Vipnet zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.vipnet.hr ili na drugi prikladan način.

27. Glede svih ostalih pitanja vezanih uz korištenje usluga elektroničkih komunikacija VIPnet d.o.o. i odnosa VIPnet d.o.o. i pretplatnika primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja VIPnet d.o.o. koji su dostupni na Vip prodajnim mjestima i web stranici www.vipnet.hr.

Uvjeti korištenja se primjenjuju od 01.07.2015.