Sadržaj:

1. Što je to mobilna aplikacija Smartica?
2. Tko može koristiti mobilnu aplikaciju Smartica?
3. Kako mogu pristupiti aplikaciji i kako ju aktivirati?
4. Kako se registrirati?
5. Podržava li moj uređaj aplikaciju (minimalna konfiguracija uređaja)?
6. Koji su preduvjeti korištenja aplikacije?
7. Hoće li prilikom ažuriranja i/ili ponovnog pokretanja aplikacije moji podaci biti izbrisani?
8. Aplikaciju više ne želim koristiti, kako ju mogu ukloniti (deinstalirati)?
9. Kako mogu kupiti kartu za javni prijevoz?
10. Koja je cijena karte?
11. Koja sredstva plaćanja su moguća?
12. Kako aktivirati kupljenu kartu za javni prijevoz?
13. Kako re-validirati (ponovno prijaviti) putnu kartu pri presjedanju u drugo vozilo?
14. Kako se provodi kontrola putnih karata?
15. Postoje li neke mjere sigurnosti i zabrana u korištenju aplikacije?
16. Transakcija nije provedena, kome se mogu obratiti za pomoć?
17. Kako riješiti problem u radu s aplikacijom?
18. Što ako pametni uređaj izgubim ili je ukraden
19. Što ako imam dual SIM mobilni uređaj?
20. Što ako mijenjam mobitel?
21. Što ako radim nadogradnju operacijskog sustava mobilnog uređaja?
22. Što ako radim nadogradnju aplikacije?
23. Što napraviti ako prodajem mobilni uređaj ili ga predajem drugoj osobi na korištenje, a na njemu se nalazi mobilna aplikacija Smartica?
24. Što ako mijenjam telekomunikacijskog operatora?
25. Što napraviti ako mi je istekla baterija na mobilnom uređaju?
26. Što napraviti ako mi aplikacija nije automatski javila da sam kupio kartu?
27. Što napraviti ako sam zabranio notifikacije na mobitelu?
28. Koliko karata mogu kupiti u jednom danu?
29. Zašto ne mogu aktivirati kartu?
30. Kako kontroloru pokazati da imam validnu kartu?
31. Kako znam kada mi karta ističe?
32. Gdje mogu vidjeti neaktivirane/aktivne/iskorištene karte?
33. Kome mogu poslati prijedloge za poboljšanje aplikacije?
34. Ne vidim svog prijevoznog operatora. Kako odabrati za koji grad kupujem kartu?
35. Kako mogu vidjeti više aktiviranih karata i isto pokazati kondukteru?
36. Zašto mi aplikacija „vrti" na brojci kad mi je već stigla SMS poruka?
37. Zašto mi nisu dostupne sve funkcionalnosti koje su objavljene da bi trebale biti podržane u aplikaciji s novom verzijom?
 

1. Što je to mobilna aplikacija Smartica?

Mobilna aplikacija Smartica omogućava putnicima sa pametnim telefonima pristup i korištenje mobilne aplikacije za kupnju, aktivaciju, prijavu prilikom presjedanja i validaciju digitalnih putnih karata u javnom gradskom prijevozu. Mobilna aplikacija podržava sustav javnog gradskog prijevoza sljedećih prijevoznih operatora:

 

Povratak na sadržaj

2. Tko može koristiti mobilnu aplikaciju Smartica?

Korisnici mobilne aplikacije Smartica mogu biti sve osobe koje posjeduju mobilni uređaj s određenim minimalnim tehničkim preduvjetima za korištenje ovoga sustava neovisno o tome jesu li prepaid ili postpaid korisnici.

Trenutno je u sustavu omogućena kupovina karata putem SMS kanala korisnicima sljedećih telekom operatora:

 • A1 postpaid i prepaid korisnici
 • Tomato postpaid i prepaid korisnici
 • T-mobile postpaid i prepaid korisnici
 • Simpa prepaid korisnici
 • Bonbon postpaid i prepaid korisnici
 • Tele 2 postpaid i prepaid korisnici
 

Povratak na sadržaj

3. Kako mogu pristupiti aplikaciji i kako ju pokrenuti?

Mobilnoj aplikaciji Smartica moguće je pristupiti putem Google Play ili Apple Store trgovine. Aplikacija je u potpunosti besplatna za preuzimanje. Putem aplikacije se vrši kupovina karata putem pozadinskih kanala naplate.

Trenutno je u sustavu omogućena kupovina karata putem SMS kanala korisnicima sljedećih telekom operatora:

 • A1 postpaid i prepaid korisnici
 • Tomato postpaid i prepaid korisnici
 • T-mobile postpaid i prepaid korisnici
 • Simpa prepaid korisnici
 • Bonbon postpaid i prepaid korisnici
 • Tele 2 postpaid i prepaid korisnici
 

Povratak na sadržaj

4. Kako se registrirati?

Za korištenje mobilne aplikacije nije potrebna registracija. Mobilna aplikacija Smartica dostupna je putem Google Play ili Apple Store trgovine te je besplatna za preuzimanje.

5. Podržava li moj uređaj aplikaciju (minimalna konfiguracija uređaja)?

Tehnički preduvjeti za korištenje mobilne aplikacije Smartica je posjedovanje pametnog mobilnog uređaja koji podržavaju korištenje ovakvih ili sličnih usluga. Mobilna aplikacija podržana je na Android i iOS operativnom sustavu sa dolje navedenim tehnološkim minimumom:

Minimalni tehnološki preduvjeti su:

 • iOS min. verzija 9
 • Android min. verzija 5
 • Uključen Bluetooth, min. verzija 4 za vrijeme aktivacije i re-validacije karte
 • Pristup mobilnom internetu
 • min. data promet po akciji koja nije aktivacija iznosi otprilike 64kB dok za aktivaciju karte iznosi otprilike 1,29kB.
 • Data promet može varirati, ali ne značajnije od navedenog
 • Data promet može biti mobilni Internet ili Wi-Fi Internet (ovisno od dostupnosti kod prijevoznog operatora)
 • Min. stanje popunjenosti baterije iznosi 5% -> preporuka je korištenje usluge s većim stanjem popunjenosti baterije min. 10% kako bi se mogla u potpunosti izvršiti usluga kupovine, aktivacije i validacije karte za vrijeme njezinog trajanja.
 

Povratak na sadržaj

6. Koji su preduvjeti korištenja aplikacije?

Preduvjeti korištenja mobilne aplikacije Smartica jesu prihvaćene dozvole pristupa resursima:

 • GPS
 • SMS
 • Bluetooth
 • Location
 • Data
 

Također, prilikom prvog pokretanja aplikacije, korisnik mora prihvatiti sve uvjete korištenja aplikacije kao i pravila privatnosti. Također, u slučaju dodavanja novih funkcionalnosti mobilne aplikacije, korisnik je dužan prihvatiti novu verziju uvjeta korištenja i pravila privatnosti kako bi istu mogao nastaviti koristiti.

Povratak na sadržaj

7. Hoće li prilikom ažuriranja i/ili ponovnog pokretanja aplikacije moji podaci biti izbrisani?

Prilikom ažuriranja aplikacije podaci ostaju spremljeni tj. osvježeni sa centralnog poslužitelja, a vezano je uz aplikaciju na vašem uređaju. Ovo ne vrijedi za slučaj ukoliko Korisnik svjesno ili nesvjesno deinstalira Mobilnu aplikaciju Smartica jer tada gubi pristup svim aktiviranim, neaktiviranim i iskorištenim kartama. Preporuka Korisniku je da iskoristi sve neaktivirane karte za slučaj da želi deinstalirati Mobilnu aplikaciju Smartica.

Povratak na sadržaj

8. Aplikaciju više ne želim koristiti, kako ju mogu ukloniti (deinstalirati)?

Ukoliko mobilnu aplikaciju više ne želite koristiti na svojem uređaju, potrebno ju je samo ukloniti iz liste postojećih aplikacija u sustavu. Isto tako deinstalacijom, korisnik svjesno odbacuje kupljene, ali i neaktivirane digitalne putne karte. Stoga je preporuka da prije deinstalacije mobilne aplikacije korisnik iskoristi sve kupljene (neaktivirane) karte.

Povratak na sadržaj

9. Kako mogu kupiti kartu za javni prijevoz?

Korisnik mobilne aplikacije Smartica kupuje definirane karte prijevoznog operatora.

Trenutno sustav podržava sljedeće opcije (ovisno o operatoru):

 • Vremenska jednokratna karta ili kombinacija više jednokratnih karata. Svi detalji karte kao i naknade dostupni su prilikom kupovine.
 • Dnevna jednokratna karta. Svi detalji karte kao i naknade dostupni su prilikom kupovine.
 • Tjedna jednokratna karta. Svi detalji karte kao i naknade dostupni su prilikom kupovine.
 

Korisnik prima potvrdu plaćanja u obliku SMS poruke na svoj mobilni telefon s podacima o:

 • Datumu provođenja transakcije
 • Naplaćenom iznosu
 • Ugovornom partneru
 • Vrsti usluge i prijevozniku
 • Broju putne karte
 • Broju transakcije
 • Iznosu naknade za plaćanje
 

Korisnik će zaprimiti potvrdu plaćanja unutar dvije (2) minute od davanja suglasnosti za plaćanje. U slučaju da korisnik ne dobije potvrdu, potrebno je da osvježi pogled „Moje karte" gdje bi kupljena karta trebala biti vidljiva pod tabom „Neaktivirane karte".

Korisnik mobilne aplikacije Smartica u mogućnosti je kupiti jednu ili više pojedinačnih karata prijevoza ovisno o limitima usluge mobilnog SMS plaćanja prema uvjetima matičnog telekom operatora opisano u uvjetima mobilnog SMS plaćanja.

Povratak na sadržaj

10. Koja je cijena karte?

Cijena usluge javnog gradskog prijevoza, zone, radno vrijeme te vremensko ograničenje putne karte utvrđeni su od strane davatelja usluge javnog gradskog prijevoza. Cijena usluge je utvrđena cjenikom pojedinog ugovornog partnera za usluge javnog prijevoza.

Naknade po matičnom operatoru moguće je pronaći na stranicama matičnog operatora opisano u uvjetima mobilnog SMS plaćanja.

Povratak na sadržaj

11. Koja sredstva plaćanja su moguća?

Korisnik mobilne aplikacije Smartica plaća uslugu javnog prijevoza putem pojedinačne, jednokratne, dnevne ili tjedne putne karte * prijenosom podataka putem mobilne aplikacije. Naplata usluge bazira se na SMS obliku plaćanja. Svi troškovi nastali na podatkovnom prometu u nadležnosti su samog korisnika.

* odnosno kako je ugovoreno s pojedinačnim prijevoznim operatorom u sustavu

Povratak na sadržaj

12. Kako aktivirati kupljenu kartu za javni prijevoz?

Korisnik mobilne aplikacije Smartica po primitku potvrde o obrađenoj transakciji i kupljenoj karti mora putnu kartu aktivirati, kako bi ista bila validna. U svakom od vozila nalazi se uređaj za validaciju karata te korisnik po odabiru aktivacije karte u mobilnoj aplikaciji, svoj pametni uređaj mora prisloniti na uređaj za validaciju u vozilu. Svaki uređaj bit će vidno označen u svakom vozilu.

Popratni zvučni signal i obavijest u mobilnoj aplikaciji potvrdit će uspješnost aktivacije. Od trenutka aktivacije započinje teći dinamički sat koji prikazuje vremensku valjanost putne karte. Pet (5) minuta prije vremenskog isteka putne karte, korisnik će dobiti obavijest o isteku valjanosti ako ima uključene dozvoljene notifikacije za aplikaciju.

Povratak na sadržaj

13. Kako re-validirati (ponovno prijaviti) putnu kartu pri presjedanju u drugo vozilo?

Ukoliko korisnik mobilne aplikacije Smartica presjeda iz jednog vozila u drugo vozilo (za vrijeme vremenskog trajanja validne i aktivne putne karte) u mogućnosti je re-validirati (ponovno prijaviti) putnu kartu pri ulasku u novo vozilo.

Prikazom unutar mobilne aplikacije te popratnim zvučnim signalom, korisnik će biti obaviješten da je aktivna karta još uvijek validna te da je odrađena akcija presjedanja (ponovna prijava) u novo vozilo.

Povratak na sadržaj

14. Kako se provodi kontrola putnih karata?

Za kontrolu valjanosti karata javnog gradskog prijevoznika odgovoran je isključivo prijevozni operator (kontrolor). Kontrolor pri ulasku u svako od vozila kroz kontrolorsku verziju mobilne aplikacije, provjerava ispravnost putnih karata skeniranjem QR koda aktivne putne karte koja se nalazi u mobilnoj aplikaciji korisnika. Isto tako, zvučni signal i vizualni identitet karte može validirati i sam vozač ovisno o internim propisima i dobroj praksi prijevoznog operatora.

Svako kršenje pravila korištenja ili pokušaj prevare na bilo koji način podliježe propisima i kaznama definiranih od strane prijevoznog operatora. Prijevozni operator i pružatelj usluge Smartica imaju pravo, prema uvjetima korištenja, uskratiti uslugu putniku u slučaju primjećivanja zloupotrebe digitalne putne karte ili bilo kojeg dijela cjelovitog sustava bez posebne naknade ili obavijesti.

Povratak na sadržaj

15. Postoje li neke mjere sigurnosti i zabrana u korištenju aplikacije?

Mobilna aplikacija Smartica ima implementiran sustav sigurnosti protiv prevara te isto tako postoji poseban sustav sigurnosti kroz mehanizam blokiranja korisnika u slučaju zlouporabe aplikacije kao i zabrane aktivacije za vrijeme kontrole o čemu će putnik biti obavješten prilikom pokušaja aktivacije karte nakon što je u tijeku kontrola.

Povratak na sadržaj

16. Transakcija nije provedena, kome se mogu obratiti za pomoć?

Korisnik mobilne aplikacije Smartica po kupnji putne karte zaprima potvrdu plaćanja unutar dvije (2) minute od davanja suglasnosti za plaćanje. Ako se to ne dogodi iz razloga što nije moguće primiti notifikaciju putem operacijskog sustava, korisnik može izaći iz ekrana čekanja na kartu i osvježiti ekran „Moje karte" te ulaskom u tab „Neaktivirane karte" provjeriti je li kupljena karta na popisu.

U slučaju da korisnik ne dobiva obavijest o kupljenoj karti, korisnik može provjeriti SMS poruku sa detaljnom informacijom zašto transakcija nije provedena.

U slučaju da postoji u SMS poruci informacija da transakcija nije moguća, korisnik se mora obratiti matičnom operatoru i pozvati na uslugu mobilnog plaćanja. Cijeli proces naplate SMS-om u domeni je usluga definiranih od strane matičnog telekom operatora te će poteškoće vezane uz naplatu korisnik rješavati direktno s matičnim telekom operatorom odnosno pružateljem Usluge s kojim je realizirana usluga Smartica.

Ako nije moguće aktivirati kartu u vozilu ili postoji neki drugi tehnički problem, unutar aplikacije postoji tab „Prijava problema" koji nudi korisniku funkcionalnost prijave problema popunjavanjem web obrasca s mogućnošću izbora iz predefiniranih vrsta problema te detaljnog opisa problema.

U slučaju problema u radu mobilne aplikacije, korisnik je u mogućnosti direktno pristupiti web obrascu prijave problema na korporativnim stranicama matičnog telekom operatora i prijevoznog operatora u sustavu. Pravilno ispunjen obrazac biti će proslijeđen na prvu liniju podrške koja će se u najbržem mogućem roku javiti korisniku s odgovorom na konkretni slučaj ili zahtjevom za više informacija o prijavi.

Povratak na sadržaj

17. Kako riješiti problem u radu s aplikacijom?

 • 1.) Za pravilan rad aplikacije korisnik je po pokretanju dužan pročitati i prihvatiti Uvjete o korištenju te Pravila privatnosti kako bi detaljno bio informiran u rad aplikacije. Ukoliko se pojavi problem u radu s aplikacijom, korisnik može ponovno pristupiti Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti.
 • 2.) Korisnik može pristupiti tabu „Pitanja" kako bi pristupio sadržaju „FAQ – Najčešće postavljana pitanja" koja će biti osvježavana ovisno o otkrivenim problemima kao i eventualnim informacijama vezanih uz stanje usluge Smartica.
 • 3.) Ukoliko korisnik zamijeti problem s naplatom karte putem SMS usluge naplate obavezan je kontaktirati svog matičnog telekom operatora pozivajući se na uslugu.
 • 4.) Ukoliko korisnik mobilne aplikacije zamijeti poteškoće u radu s aplikacijom kao i sve ostale tehničke poteškoće u radu sa sustavom u mogućnosti je putem taba „Prijava problema" ispuniti predefinirani web obrazac i opisati vrstu problema. Pravilno popunjeni web obrazac biti će proslijeđen na prvu liniju podrške koja će se u najbržem mogućem roku javiti korisniku s odgovorom na konkretan slučaj. Također, korisnik web obrascu može pristupiti i putem Internet stranice prijevozni
 

Povratak na sadržaj

18. Što ako pametni uređaj izgubim ili je ukraden?

Ukoliko korisnik izgubi mobilni uređaj ili mu je isti ukraden korisnik se mora obratiti svom matičnom telekom operatoru kako bi se pokrenuo postupak zabrane naplate. Korisnik je prilikom prihvaćanja uvjeta korištenja preuzeo rizik troška nastalih u takvim situacijama na sebe, ali će se pravovremenom reakcijom korisnika i prijavom krađe ili gubitka, matični telekom operator maksimalno potruditi zaštiti korisnika od dodatnog troška.

Povratak na sadržaj

19. Što ako imam dual SIM mobilni uređaj?

Ukoliko korisnik posjeduje dual SIM mobilni uređaj potrebno je podesiti (ovisno o vrsti uređaja), primarni SIM koji se koristi. Pri tome je potrebno podesiti i usluge koje se koriste kroz primarni SIM kao što su Voice, Data i SMS. Mobilna aplikacija Smartica prilikom detekcije takvog mobilnog uređaja obavještava korisnika na tu situaciju i skreće pozornost na potrebne postavke.

Povratak na sadržaj

20. Što ako mijenjam mobitel?

Ukoliko korisnik želi promijeniti mobilni uređaj, prilikom instalacije mobilne aplikacije na novom uređaju postojeće karte sa starog telefona neće se prenijeti na novi. Preporuka korisniku je da se sve kupljene no neaktivirane karte aktiviraju/iskoriste za vrijeme posjedovanja starog uređaja jer u protivnom kupljene karte nije moguće prenijeti na novi uređaj.

Povratak na sadržaj

21. Što ako radim nadogradnju operacijskog sustava mobilnog uređaja?

Prilikom osvježavanja OS-a na mobilnom uređaju, općenito je preporuka izrada sigurnosne kopije uređaja na za to definirani način od proizvođača mobilnog uređaja kao i način na koji se mogu vratiti podaci u slučaju neuspješne nadogradnje. Prilikom uspješne nadogradnje, aplikacijski ID Smartice se ne mijenja i stoga bi sve kupljene no neaktivirane karte trebale biti dostupne na mobilnom uređaju.

Povratak na sadržaj

22. Što ako radim nadogradnju aplikacije?

U životnom ciklusu mobilnih aplikacija, nove verzije aplikacija su normalna i poželjna stvar radi ispravljanja uočenih problema kao i uključivanje novih funkcionalnosti. Prilikom nadogradnje aplikacije, aplikacijski ID se ne mijenja i samim time sve kupljenje no neaktivirane digitalne putne karte ostaju dostupne.

Povratak na sadržaj

23. Što napraviti ako prodajem mobilni uređaj ili ga predajem drugoj osobi na korištenje, a na njemu se nalazi mobilna aplikacija Smartica?

Ukoliko korisnik planira prodavati mobilni uređaj ili isti predati na korištenje drugoj osobi, preporuka je da na postojećem iskoristi sve kupljene no neaktivirane putne karte jer se iste ne mogu prenijeti na drugi mobilni uređaj. Po korištenju svih putnih karata, preporuka korisniku je da na mobilnom uređaju napravi tvornički reset (eng. „factory reset" ) kako bi se svi podaci obrisali s mobitela, a posebice Google odnosno Apple račun, a shodno tome i pripadajuća mobilna aplikacija Smartica.

Povratak na sadržaj

24. Što ako mijenjam telekomunikacijskog operatora?

Ukoliko korisnik odluči promijeniti telekom operatora (bez promjene mobilnog uređaja) za korisnika ne bi trebalo biti promjena u sustavu Smartice osim promjene u SMS kanalu naplate. Prije promjene telekom operatora, preporuka je korisniku da na komercijalnim stranicama telekom operatora provjeri je li s operatorom realizirana usluga Smartica te da vezano za tu uslugu pročita komercijalne uvjete.

Povratak na sadržaj

25. Što napraviti ako mi je istekla baterija na mobilnom uređaju?

Prije kupovine, a i aktiviranja putne karte, korisnik mora biti svjestan o stanju iskorištenosti baterije na svom mobilnom uređaju. Mobilna aplikacija obavještava korisnika o stanju baterije na 10% popunjenosti te je preporuka korisniku da prije kupovine putne karte provjeri stanje baterije na mobilnom uređaju. Korisnik je dužan osigurati trajanje baterije na mobilnom uređaju za trajanje putovanja odnosno tijekom vremenske valjanosti putne karte.

Prijevozni operator smatrati će da korisnik NE posjeduje valjanu putnu kartu u slučajevima:

 • a) Korisnik je kupio putnu kartu, no baterija na mobilnom uređaju je prazna i nije moguće izvršiti aktivaciju putne karte,
 • b) Korisnik je kupio i aktivirao putnu kartu, no mobilni uređaj se ugasio zbog prazne baterije te nije moguće izvršiti kontrolu putne karte.
 

Povratak na sadržaj

26. Što napraviti ako mi aplikacija nije automatski javila da sam kupio kartu?

U slučaju da je korisnik kupio putnu kartu, no bez povratne obavijesti o kupovini unutar aplikacije, potrebno je da korisnik izađe iz trenutnog ekrana i otvori tab „Moje karte" te „Neaktivirane karte" gdje bi se trebala vidjeti upravo kupljena karta. Korisnik može provjeriti SMS poruke. U slučaju da nema povratnih SMS poruka, korisnik može prijaviti problem putem taba „Prijava problema" ili kontaktirati matičnog operatora.

Povratak na sadržaj

27. Što napraviti ako sam zabranio notifikacije na mobitelu?

Ako je korisnik zabranio korištenje notifikacija na mobilnom uređaju, mobilna aplikacija Smartica neće raditi kvalitetno i očekivano

Preporuka korisniku je da dozvoli korištenje notifikacija za mobilnu aplikaciju Smartica kako bi korištenje aplikacije bilo brzo i nesmetan

Povratak na sadržaj

28. Koliko karata mogu kupiti u jednom danu?

Korisnik nije u mogućnosti kupiti neograničenu količinu putnih karta. Kako bi se spriječile manipulacije i prekomjerni troškovi, telekom operatori su uveli određene limite i ograničenja po potrošnji za takav tip usluga. Limiti su definirani cijenom karte i limitima SMS plaćanja kroz usluge matičnog telekom operatora za ovu uslugu

Povratak na sadržaj

29. Zašto ne mogu aktivirati kartu?

Korisnik nije u mogućnosti kupljenu kartu aktivirati unutar vozila i na za to predviđenom mjestu (aktivacijskoj točki/validatoru), uslijed spomenutog:

 • Korisnik mora provjeriti ima li uključen data promet tj. ima li na računu mobilnog operatora dovoljno MB za ostvarenje kupovine i aktivaciju karte.
 • Korisnik mora uključiti Bluetooth na mobilnom uređaju prilikom aktivacije.
 • Korisnik mora približiti mobilni telefon aktivacijskoj točki u vozilu prijevoznog operatora što je moguće bliže i pričekati do nekoliko sekundi (u pravilu ako je dostupan Internet aktivacija se dešava trenutno).
 • Korisnik može biti spojen i na Wi-Fi prijevoznog operatora prilikom aktivacije, ali je moguće da prijevozni operator krajem mjeseca nema osiguran dovoljan podatkovni promet te je moguće da se aktivacija na taj način neće moći odraditi.
 • Moguće je da postoji blokada korisnika od strane pružatelja usluge Smartica iz razloga koji zalaze u domenu zlonamjernog korištenja usluge ili zaštite korisnika od troškova koje kontrolira sam telekom operator.
 • Prilikom kontrole karata, kontrolor prijevoznog operatora ima pravo zabraniti aktivacije nakon što svi putnici uđu u vozilo i izvrše potrebne aktivacije regularnim putem.
 

Povratak na sadržaj

30. Kako kontroloru pokazati da imam validnu kartu?

Kontrolor prijevoznog operatora u sustavu Smartica ima na raspolaganju kontrolorsku verziju mobilne aplikacije koja je sastavni dio sustava, a služi za kontrolu karata. U slučaju zahtjeva kontrolora za validacijom karte, korisnik je dužan pokrenuti mobilnu aplikaciju na svom uređaju tj. vratiti je na aktivni ekran na mobilnom uređaju, pozicionirati se na aktivnu kartu i pritisnuti tipku „Kontrola karte". Na ekranu će se pojaviti QR kood karte sa podacima o karti koji kontrolor može pročitati ili skenirati kroz njemu dostupnu aplikaciju i gdje će se vidjeti svi detalji aktivne digitalne putne karte. Po očitanju putne karte, kontrolor će biti informiran je li ista validna.

Povratak na sadržaj

31. Kako znam kada mi karta ističe?

Korisnik se uvijek može pozicionirati kroz tab „Moje karte" na „Aktivne karte". Aktivna karta prikazuje dinamički sat vremenskog trajanja te će korisnik na taj način imati uvid u preostalo vrijeme do isteka valjanosti karte. Također, korisnik može očekivati da će ga mobilna aplikacija obavijestiti pet (5) minuta prije isteka valjanosti putne karte. Neovisno o obavijesti, korisnik je dužan voditi brigu o trajanju tj. vremenskoj valjanosti putne karte.

Kako bi korisnik bio siguran da će primiti obavijest o isteku valjanosti putne karte, potrebno je povjeriti postavke mobilnog uređaja i omogućiti primanje notifikacija za mobilnu aplikaciju Smartica. Garancija o prijavi isteka karte nije mjerodavna u smislu obaveze mobilne aplikacije već je pomoć korisniku da osigura da putuje sa validnim kartama.

Povratak na sadržaj

32. Gdje mogu vidjeti neaktivirane/aktivne/iskorištene karte?

Korisnik ulaskom u mobilnu aplikaciju Smartica te tab „Moje karte" može imati uvid u sve karte:

 • Aktivne karte: kupljene putne karte koje su trenutno aktivne.
 • Neaktivirane karte: kupljene putne karte koje još nisu aktivirane.
 • Istekle karte: kupljene putne karte koje su aktivirane i kojima je istekla vremenska valjanost tj. iskorištene putne karte.
 

Napomena: Neaktivirane karte nisu isto što i Aktivne. Kupljenu kartu je potrebno aktivirati u vozilu na za to predviđenom mjestu (aktivacijskoj točki/validatoru) kako bi ista bila validna za željeno putovanje.

Povratak na sadržaj

33. Kome mogu poslati prijedloge za poboljšanje aplikacije?

Korisnik je u mogućnosti dostaviti prijedloge za poboljšanje kao i prigovore o radu aplikacije na sljedeći način:

 • a) Putem mobilne aplikacije, ispunjavajući web obrazac pod tabom „Prijava problema"
 • b) Standardnim komunikacijskim kanalom prema svom prijevoznom operator
 

Povratak na sadržaj

34. Ne vidim svog prijevoznog operatora. Kako odabrati za koji grad kupujem kartu?

Ukoliko korisnik ne pronalazi svoga operatora unutar mobilne aplikacije Smartica, vjerojatnost je da taj operator nije u sustavu Smartice.

Trenutno aktivni prijevozni operatori u sustavu Smartica nalaze se na korporativnim stranicama matičnog operatora za uslugu kao i na web stranicama prijevoznog operatora.

Preporuka korisniku je da provjeri grad za koji kupuje kartu kako se ne bi desila pogreška prilikom kupovine karte. Korisnik ručni odabir grada može izvršiti pod tabom „Postavke" tj. Grad u gornjem desnom kutu aplikacije.

Povratak na sadržaj

35. Kako mogu vidjeti više aktiviranih karata i isto pokazati kondukteru?

U slučaju da korisnik ima nekoliko aktivnih karata, prilikom kontrole od strane kontrolora, korisnik je obavezan pokazati aktivnu kartu za željeno putovanje. Odabirom taba „Moje karte" te otvaranjem karata u tabu „Aktivne karte" korisniku se prikazuju sve trenutno aktivne karte. Ukoliko se radi o nekoliko aktivnih putnih karata, korisnik laganim pomakom prsta po karti s desna nalijevo automatski prebacuje ekran na sljedeću aktivnu putnu kartu.

Povratak na sadržaj

36. Zašto mi aplikacija „vrti" na brojci kad mi je već stigla SMS poruka?

Ukoliko korisnik prilikom kupovine doživi prikaz gdje mu se proces kupnje karte „vrti" na brojci, potrebno je provjeriti niz slučajeva:

 • Sustav obavještavanja/notifikacija operacijskog sustava je spor i treba mu više vremena.
 • Provjeriti je li stigla obavijest o uspješnoj ili neuspješnoj transakciji/kupovini u obliku povratne SMS poruke.
 

Ako su SMS poruke o transakciji/kupovini ispravne, vjerojatno je došlo do izazova u sustavu mobilnih notifikacija te je najbolje izaći iz ekrana koji očekuje kupovinu karte („back button na mobilnom uređaju") i ući u tab „Moje karte" pa zatim u „Neaktivirane karte" gdje bi kupljena karta trebala biti vidljiva.

Povratak na sadržaj

37. Zašto mi nisu dostupne sve funkcionalnosti koje su objavljene da bi trebale biti podržane u aplikaciji s novom verzijom?

Ukoliko korisniku nisu dostupne sve funkcionalnosti mobilne aplikacije koje su objavljene, moguće je da korisnik koristi stariju verziju aplikacije te je istu potrebno osvježiti na zadnju dostupnu verziju. Preporuka je korisniku da uvijek kada je na Wi-Fi mreži, ovisno o Internet tarifama koje koristi, dozvoli da se sve aplikacije osvježe na zadnju verziju. Obično je ažuriranje mobilne aplikacije isključeno kroz korištenje mobilnih podataka te je preporuka da tome ostane tako, stoga je s vremena na vrijeme potrebno iskoristi kanal osvježenja koji korisniku najviše odgovara, a to je obično Wi-Fi kod kuće ili neki public free Wi-Fi.

Naravno, osvježenje korištenjem mobilnih podataka je moguće, ali obično zahtjeva ručno pokretanje ažuriranja za pojedinu ili sve aplikacije. Potrebno je pri tome paziti na količinu podataka koje ažuriranje, ne samo mobilne aplikacije Smartica nego i ostalih aplikacija, može prouzročiti tom akcijom.

Povratak na sadržaj